2. Sõlmida raamleping Tartu Spordiliiduga sporditegevuse kulude katmiseks.
3. Anda kahe kinnistu omanikule nõusolek korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.
4. Anda nõusolek konteinerite ühiskasutuseks kahel juhul.
5. Eraldada MTÜle Monarata 31,95 eurot (499,91 krooni) Tilga küla vastlapäeva korraldamise toetuseks.
6. Sõlmida leping Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜga valla finantsteenistuse optimeerimise eesmärgil maksumusega 1500 eurot.
7. Väljastada I. Kuusmale kirjalik nõusolek ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Kirepi külas.
8. Väljastada E. Markovile projekteerimistingimused ehitise rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Lossimäe külas.
9. Kinnitada sotsiaaltoetused 7-le isikule ja toimetulekutoetused 16-le isikule.
10. Korraldada avatud hankemenetlus „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Rõngu vallas“ ning kinnitada hankedokumendid.
11. Anda nõusolek SAle Rõngu Hooldusravikeskus ruumide allüürimiseks hooldusravikeskuse endistes kontoriruumides juuksuriteenuse osutamiseks.
12. Anda nõusolek naaberkinnistute omanikele jäätmekonteineri ühiseks kasutamiseks.
13. Kooskõlastada ettevõtluse alustamise toetuse andmine ühele isikule.
14. Sõlmida Salva Kindlustuse ASga leping Rõngu valla vara kindlustamiseks.
15. Sõlmida leping ASga MTG Rõngu valla õpilaste sõidu doteerimiseks.
16. Sõlmida leping Tartu Maavalitsusega algklasside ujumise algõppe läbiviimiseks.