-tulud kokku summas 428 589 eurot ( 6 705 961 krooni)
-kulud kokku summas 428 589 eurot (6 705 961 krooni)
-kassareservi suuruseks määrati 2000 eurot (31293 EEK)
-eelmiste aastate vabade vahendite jääk 30806 eurot
(452 009 krooni)

TULUD
Maksud 195400
füüsilise isiku tulumaks 166100
maamaks 29300
Kaupade ja teenuste müük 35400
Sihtotstarbelised toetused 18957
Mittesihtotstarbelised toetused 130799
Muud tulud 17227
materiaalse põhivara müük (maa) 3500
muu põhivara müük 12777
rendi ja üüritulud põhivaradelt 250
saastetasud 700
Eelmiste aastate jääk 30806
TULUD KOKKU 428589

KULUD
Vallavolikogu 3550
personalikulud kokku 3006
majandamiskulud kokku 544
Vallavalitsus 81453
personalikulud kokku 61281
majandamiskulud kokku 20172
Reservfond 3632
Liikmemaksud 7740
Päästeteenistused 4770
sellest finantseerib päästekeskus 2814
Muu avalik kord ja julgeolek 255
abipolitsei-loodusvahi sõidukulu 255
Maanteetransport 18900
Üldmajanduslikud arendusprojektid 1922
Jäätmekäitlus
(sh prügivedu) 2100
Kalmistu 1810
Muud elamu- ja komm.majandustegevus 4680
Nõva arstipunkt 1440
Sporditegevus 2918
lauatennise tegevuskuludeks 152
Peraküla Kompassile toetuseks 96
sporditegevuse koordineerimine 550
taotlused spordiüritusteks (V.Tauts, A.Ööbik) 1023
valdade tali- ja suvemängude osavõtumaks 497
suusaradade hooldamine 600
Vabaajaüritused ja huvikeskus 6486
s.h.
toetus NordEstNõva tegevuseks 100
Nõva rahvaraamatukogu 9594
Kultuuriüritused 4356
s.h.
toetus Peraküla Teatri tegevuseks 200
s.h.Nõva Hongad rahvatantsuring 511
s.h.Peraküla Simman 1278
Seltsitegevus 8401
sealhulgas
omaosalus Variku seltsimaja 6400
Rannaküla külaseltsi tegevuseks 200
Vaisi külaseltsi tegevuseks 200
külade päev Hindaste 450
toetus Nõva Püha Olavi kogudusele 384
toetus PÜ „Kuldne Sügis" tegevuseks 767
Nõva Laste Päevakeskus 20710
Kohamaks lasteaedades 1420
Nõva Põhikool 189993
Kohamaks põhikoolides 1790
Kohamaks gümnaasiumides 4600
Õpilasveo eriliinid 12955
Õpilaskodu 14849
Muu puuetega inimeste sots.kaitse 4400
Riiklik toimetulekutoetus 3774
Muu sotsiaalsete riskirühm.kaitse 10091

KULUD KOKKU 428589
2.Määrati
Nõva valla 2010.majandusaasta
aruande kinnitamise audiitoriks audiitorfirma
AMC Audit OÜ, registrikood 10300714
Volikogu protokollid, määrused ja otsused
on üleval valla kodulehel. Vaata dokumendiregister!