laps Foto: Scanpix

Aineolümpiaadide maakondlik karusell pandi pöörlema 7.detsembril gümnaa­siumiastme inglise keele olümpiaadiga. Värska Gümnaasiumi 12.klassi õpilane Anna-Liisa Palatu saavutas tubli III koha. Anna-Liisa õpetaja on Maret Hunt.

Räpina Ühisgümnaasiumis toimunud keemia olümpiaadi jõukatsumisel osales meie koolist 9.klassi arvestuses Doris Ku­dre, kes saavutas väga tasavägises võist­luses tubli 5.koha. Dorisel aitas olümpi­aadiks valmistuda õp. Anneli Jõgela.

Traditsiooniliselt on meie kooli matemaa­tikud näidanud maakonnas väga head taset.

18.jaanuaril toimunud matemaa­tika olümpiaadi piirkonnavoorul Põlva Keskkoolis olid Värska Gümnaasiumi õpilased taas väga edukad. Doris Kudre 9.kl. arvestuses I koht ja Kristel Kõivo 7.kl. arvestuses II koht. Õpetaja Kersti Leping.

1. veebruaril osalesid meie kooli 9. klassi õpilased Omar Purik, Valeria Jegorova ja Rainer-Robert Suun maakondlikul põhikooli astme inglise keele olüm­piaadil. Neist kolmest kõige paremini esines Omar Purik, kes 43 osavõtja seas sai tubli 8. koha. 9.klassi õpetaja Maret Hunt.

2. veebruaril toimunud bioloogiaolümpi­aadist võitsid osa kaks Värska Gümnaa­siumi õpilast. Põhikooli esindas 9. klassi õpilane Rainer-Robert Suun, kes saavu­tas oma klassi arvestuses 20 osaleja hul­gas 14. koha. Gümnaasiumi esindas 10. klassi õpilane Jane Vako, kes oma klassi­astmes oli küll ainuke osaleja, kuid see ei vähenda tema saavutust ja tasuks I koht. Õpetaja Rolf Saarna.

7.veebruaril toimus Vastse-Kuuste koolis Põlva maakonna NU­PUTA võistlus. Värska Gümnaa­siumi õpilased olid taas väga tublid. 5.-6.kl võistkond saavutas III koha.

Võistkonnas olid: Karmel Jaago 5.kl., Mari Linnus 5.kl., Kristel Jaago 6.kl. ja Krete Auser 6.kl. Kokku osales 16 võist­konda. 7.kl.võistkond saavutas II koha. Võistkonnas olid: Kristel Kõivo, Karel Hinno ja Karel-Sander Kljuzin.

Individuaalses peast arvutamises oli 6.kl õpilane Krete Auser 1.-4.koht ja Kristel Jaago 5.-9.koht ja head kohad saavutati 29 õpilase seast. Õpilaste ettevalmis-tusega tegeles õpetaja Kersti Leping.

Vene keele olümpiaadil esindas meie kooli väga edukalt Moonika Roose. 11.klassi õpilane Moonika saavutas ko­duse vene keelega rühmas gümnaasiu-miastme õpilaste seas I koha, Elina Keer­palu oli teises grupis 4.kohal. Õpetaja Virve Tund.

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus oli meie koolist edukam Anneli Palopson, saavutades 12.klassi arvestuse tubli II koha. Helen Saarnoli 11.klassi arvestuses III koha vääriline ja Jane Vakole kuulus 10.klassi õpilaste seas 6.koht. Õpilaste juhendaja Ilme Hoidmets. Põhikooliast­mes oli Doris Kudre saavutus võistle­jaterivi keskel, 9.klassi arvestuses tubli 6.koht. Õpetaja Tiina Purik.

Maakondlikul ühiskonnõpetuse olüm-piaadil gümnaasiumi osas saavutas Mari Metskaev 1.koha, Mariliis Karro 2.koha, Triin Toonekurg 4.koha ja Rego Perve 5.koha. 9. klasside arvestuses saavutas Margit Karing 4. koha.

Tänud kõigile õpilastele ja õpetajatele kooli eduka esindamise eest!

Hea meel on tõdeda, et enamus õpetajaid püüab oma õppeainet võimalikult huvita­vaks teha tunniväliste tegevustega. Aine-ühenduste koostöös on toimunud võõr­keelte nädal, ajaloonädal, matemaa­tikaalsed mõõduvõtmised, tulekul on emakeelepäev.

Lisaks tegevustele tublide õpilastega tegeletakse pidevalt ka õpilaste indi­viduaalse järeleaitamisega. Selle õp­peaasta riikliku järelvalve priorideediks on õpilaste arengu toetamine ja tur­valisuse tagamine. Ka Värska Gümnaa­sium on sattunud riiklikku järelvalvet teostatavate koolide valimisse. Usun, et koostöös maavalitsuse spetsialistidega saame muuta meie kooli veelgi paremini toimivaks.

Lapsevanemad, endised õpetajad, õpilased - leidke ikka aega ja põhjust kooli külastada, ning oma mõtteid ja ar­vamusi koolielu edendamiseks jagada.

Koostöös oleme edukamad, paremad, nähtavamad, tugevamad, jätkusuutliku­mad!