Foto: Ilmar Saabas

Kui natukene mõtet laiendada, siis on tegelikult toimunud virtuaalses kesk­konnas päris aktiivne arutelu selle üle, et kas Värska väärib oma tunnuslauset-hüä olõmise kotus.

Olen lugenud erinevaid arvamusi ja nagu öeldakse - neid on olnud seinast-seina. See on päris loomulik, sest eks me kõik taha, et meie arvamus ja seisukoht on kas õige või isegi ainuõige. Kõik aga on suhteline.

Teema tõstatamine on iseenesest tun­nustamist väärt tegu. Ilmselgelt on tõuke selleks andnud mingi lahen­damata probleem ning mis siis ikka muud kui see „saata lahendamiseks avalikkusele". Facebook on probleemi kirjeldamiseks ja avalikustamiseks hea keskkond. Ka „ärapanemiseks" päris hea koht. Kas aga alati lahenduste saamiseks kõige õigem keskkond? Kahtlen! Ja kahtlen seepärast, et mitte alati ning õigeaegselt ei jõua info selle instantsini või inimeseni (neil pole ehk facebooki kontotki), kes oskaks anda kasvõi esialgse, kuid siiski pädeva vas­tuse.

Kahjuks alati pole nii, et kõige aktiivsem sõnavõtja on kõige pädevam sõnavõtja. Kui probleem on lasteaias, siis peaks alustama ikkagi lahenduse otsimist lasteaiast. Pädeva vastuse andjaks saab olla kindlasti asutuse juht. Konkreetsel juhul siis lasteaia direktor. Kooliga seon­duvad teemad on ikkagi eelkõige kooli direktori vastutusala jne.

Kohalikku võimu on moodne kõigil ja kõiges kiruda, kuid mitte alati ei taba see pahameel õiget adressaati. Aga see on juba avaliku teenistusega kaasaskäiv nähtus.

Olen oma elu jooksul maailmas natuke ringi käinud ja elu näinud ning võin tõdeda, et Värska väärib ja õigustab oma tunnuslauset. Me oleme oma olemas-olevate ressurssidega (inimesed, raha (eelarve), loodusvarad jne) ja tegudega suutnud teha seda, et väljaspool valla piire on Värskal väga hea imago. Meid teatakse, meiega arvestatakse ja palju­del juhtudel vaadatakse meile - värska­lastele - alt üles.

Selle arutelu ajal oli õhku visa­tud küsimus (repliik) umbes sellises sõnastuses, et mujal tegeldakse aktiivselt oma valla rahvaarvu suurendamise nimel ning miks Värska vald ei tee midagi enda rahvaarvu suurendamiseks. Püüdes olla diplomaatiline, siis mina ei arva hästi sellisest käitumisest , kus mammonaga meelitades sisuliselt ostetakse endale elanikke juurde. See võib anda küll lühi­ajalist efekti (kuni järgmise parima pak­kumiseni), kuid pole jätkusuutlik. Selle asemel, et langetada kohapeal mõist­likke otsuseid kasvõi valdade ühinemise suunas, on hakatud omavahel elanike pärast konkureerima ja „rändtirtse" kul­tiveerima ning seda ma küll targaks te­gevuseks ei pea.

Veel jõulude eel lubas Värska valla „mitte midagi tegemine" selles vald­konnas anda paljulubavat tulemust, sest elanike arv vallas oli selleks ajaks aastaga suurenenud. Kahjuks det­sembri viimasel nädalal aga lahkus iga­viku teele 5 inimest ja vähendas seega 2012. aastal lõpuks võrreldes aasta al­gusega elanike arvu ühe inimese võrra.

Lõpetuseks minu siiras üleskutse nen­dele, kes leiavad, et nende ideedega pole otsuste langetamisel arvestatud või neid pole otsustamisse kaasatud - sügi­sel on kohalike omavalituste valimised-kandideerige, saage mandaat ja teil on võimalus võtta vastutus kohaliku elu korraldamise eest.