Rae Sõnumid

Seda, et Jüri ja sellega piirnevate külaosade üldplaneering on lõpuks kehtestatud, võib pidada oluliseks sündmuseks, sest planeeringu menetlusprotsess on olnud väga pikk ja keerukas, kestes kokku seitse aastat.

Samas on pikk menetlusaeg mõistetav, sest planeering on avalik demokraatlik protsess, mille käigus on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha oma ettepanekuid planeeringusse, et tagada parima elukeskkonna loomine.

Äsja kehtestatud üldplaneering hõlmab maa-ala, mis jääb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Tallinna ringtee, VaskjalaÜlemiste kanali, Vaskjala veehoidla ning Aaviku ja Kautjala küladevahelise piiri vahelisele alale. Selle suuruseks on ligikaudu 9 ruutkilomeetrit. Jüri piirkonnas elab ligikaudu kolmandik valla elanikest. Rahvastikuregistri andmete kohaselt elas 1. septembri 2012 seisuga Rae vallas 13 734 elanikku.

Planeeringu eesmärgiks on Jüri aleviku ja sellega külgnevate külaosade muutmine atraktiivseks elukeskkonnaks võimalikult paljudele elanikegruppidele ja see oleks aluseks püsielanikkonna kinnistumisele. Jüri ja sellega piirnevate külaosade üldplaneering on ruumiline planeering, mis näitab, milliseks kujunevad planeeringuala territooriumi arengu põhisuunad ja tingimused.

Üldplaneeringu kehtestamisega määratakse ära maakasutuse põhimõtted ja infrastruktuuri arengusuunad, arvestades võimalikult palju avalikkuse vajaduste ja huvidega ning tagades samas keskkonna säästva ja tasakaalustatud arengu.

Üldplaneeringuga on määratud hoonestusalad, puhkealad ning väärtuslikud maastikud ja looduskooslused, täpsustatud nende kaitse ja kasutamistingimused, samuti määratud põhiliste tehnovõrkude, trasside ja rajatiste asukohad.

Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele nende koostamise kohustusega aladel ning projekteerimistingimuste väljastamisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et on laotud tugev alusvundament, mida saab sammsammult asuda ellu viima läbi erinevate detailplaneeringute ja projektide, et saavutada üldplaneeringuga püstitatud eesmärgid avaliku ruumi kujundamisel ja väljaarendamisel.

Siinkohal kasutan head võimalust, et tänada Rae Vallavalitsuse nimel kõiki aruteludel osalenud spetsialiste, elanikke, ettevõtjaid ning asjahuvilisi, kes on aktiivselt kaasa löönud käesoleva planeeringu koostamisel, toetades seda omapoolsete heade mõtete ja ettepanekutega.

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu materjalid on täismahus saadaval Rae valla kodulehel.