Foto: Marianne Kuusk

Veemajandusprojekti kõikide ehitustööde lõpetamise tähtajaks on määratud k.a. 30. juuni. Selleks ajaks peavad olema tehtud vaegtööd, st korrastatud nii haljastus kui ka teed Vinnisja Pajustis tööde teostaja, ühispakkuja AS Merko Infra /AS Merko Ehitus /AS Merko Ehitus Eesti ning Roelas, V-Jaagupis ja Vetikus tööde teostaja ühispakkuja KMG Inseneriehitus ASi poolt.

Veemajandusprojekti käigus on tulnud Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi ja Roela alevike ning Vetiku küla elanikel taluda omajagu ebameeldivusi. Viimased ulatuslikud toruvahetustööd jäävad 25- 30 aasta taha või veelgi kaugemale ning sellest ajast on täpseid andmeid torustike materjalide ja paiknemise kohta säilinud väga vähe. Seetõttu on tulnud ette lisaks plaanitud veekatkestustele ka ootamatuid veekatkestusi.

"Tänan kõiki, kes neid rekonstrueerimistöödega paratamatult kaasnevaid ebameeldivusi on suutnud vapralt taluda," lausus Vinni vallavanem Toomas Väinaste.

Vinni valla veemajandusprojekti elluviimise järel paraneb elanike varustamine euronõuetele vastava kvaliteetse joogiveega, samuti paraneb piirkonna keskkonna seisund. Vinni vald on intensiivse põllumajandusega piirkond, kus tuleb palju tähelepanu pöörata põhjavee kaitsele, mis on siinmail valdavalt nõrgalt kaitstud või karstialadel täiesti kaitsmata.

Reoveepuhastite rekonstrueerimise ja asendamisega tagatakse puhastite töökindlus järgmiseks 30 aastaks.

Reoveekäitluse väljaehitamine Vinni valla reoveekogumisaladel parandab ühtlasi ka valla asulate pinnaveekogude veekvaliteeti.

Käimasolev Vinni valla veemajandusprojekt on valla suurim keskkonnaalane projekt. Selle käigus uuendati ja ehitati kokku ligi kaks kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku ja ligi seitse kilomeetrit joogiveetorustikku. Ehitati kolm uut joogiveetöötlusjaama, rekonstrueeriti ja ehitati reoveepumplad, rekonstrueeriti reoveepuhastid ja tehti muid töid, mille tulemusel väheneb võimalik risk inimese tervisele ja keskkonnale.

Veemajandusprojekti kogumaksumus on 2,1 miljonit eurot, seda rahastas EL ühtekuuluvusfondist SA Keskkonna Investeeringute Keskus.