Foto on illustratiivne Foto: Tanel Meos

Üheks võimu tegusid iseloomustavaks lakmuspaberiks on valla eelarve. Siit on näha, mis on prioriteedid ning kas ja kuidas suudetakse valimiste ajal suure suuga antud lubadusi ellu viia.

Kui üldhariduskoolide õpetajate palgaraha toetuse annab riik, kes püüab läbi selle korrastada koolivõrku ning seista õpetajate palkade kasvu eest, siis vaeslapse ossa on jäänud lasteaedade õpetajad ja tugispetsialistid (logopeedid, sotsiaalpedagoogid).

2013. aastal oli Kose valla lasteaia kõrgharidusega õpetajate palk 600 eurot. Võrdluseks - samasuguse ett evalmistusega noorempedagoogi ja pedagoogi palk üldhariduskoolides oli samal ajal 715 eurot. Kui me sellise lasteaiaõpetajate palgatasemega vallas jätkame, siis varsti on meil alles küll remonditud lasteaiad ja seal ka lapsed, kuid pole õpetajaid. Seda põhjusel, et Tallinna "kuldse ringi" vallad tõmbavad nad siit oluliselt kõrgema palgaga endale lihtsalt ära. Koalitsiooni poolt pakutud kolmekümne-eurone palgakasv ei ole piisav tulemaks toime tänase elukalliduse kasvuga. Väidame täieliku vastutustundega - lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palgatõusuks vajalik raha on eelarves olemas. Koalitsioonis suhtutakse aga ükskõikselt lasteaiaõpetajate murede lahendamisesse ja öeldakse lihtsalt, et raha sai mujale ära planeeritud...

Seetõtt u tegi valimisliit Ühtselt ett epaneku tõsta lasteaia kõrgharidusega õpetajate ning tugispetsialistide palgad 725 euroni ja keskharidusega õpetajate palgad 650 euroni kuus. Näitasime sealjuures ära ka reaalsed kohad eelarves, kust see raha leida. Soovisime takistada raha nii-öelda "lennukilt" jagamist ja õpetada valla raha optimaalset kasutamist.

Loomulikult ei olnud koalitsioon sellega nõus (sest opositsioon teeb ju ainult rumalaid ja kiuslikke ett epanekuid!) ning ett epanekud lükati tagasi.

Kose valla ja Kõue valla ühinemisel lepiti üksmeelselt kokku, et riigi poolt ühinemiseks antavast rahast eraldatakse toetusraha muu hulgas ka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks. Rahalised vahendid pidid minema Ardu aleviku ja Kose- Uuemõisa aleviku ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

Sellist rahade suunamist kinnitasid eelmise aasta novembrikuus ka mõlema valla endised vallavanemad oma vastavas kinnituskirjas regionaalministrile.

Üllatus oli aga suur, kui koalitsioon tõi lauale valla 2014. aasta eelarve, kus küll nähti ett e eraldada 150 000 eurot Ardu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks, kuid Kose-Uuemõisale mitt e. Viimasele oli ett e nähtud raha tingimuslikult - kui müüakse maha mõned vallale kuuluvad kinnistud, siis saab selle raha, ja kui ei müüda, siis ei saa. Sellise teadmatuse juures on selge, et ehitustööde planeerimisega ei saa alustada enne kui raha olemas. Seega oleks tulnud lükata 2014. aastal planeeritud tööde alustamine edasi minimaalselt 2015. aastasse. Õnneks niikaugele asi ei läinud ja valimisliidul Ühtselt õnnestus pika selgitamise ja tõestamise käigus veenda koalitsiooni Kose- Uuemõisa projekti vajalikkuses.

Toome siinkohal ära valimisliit Ühtselt parandusett epanekud, mis oleks aidanud leida vahendeid eespool mainitud probleemide lahendamiseks - suurendada 0,2% tulumaksu laekumise prognoosi, vähendada valitsemiskulusid, hoida eraldised seltsidele ja seltsingutele valla võimaluste piires, vaadata üle kalmistukulude suurendamise vajadus, tänavavalgustuse kulude ülearune suurendamine jne. Kahjuks lükati need ett epanekud lihtsalt tagasi nende esitajatega sisulist arutelu pidamata. Kohati jäi mulje, et koalitsioon ka ise ei tea, milleks raha kasutatakse ja mitmed meie esitatud küsimused jäidki sisulise vastuseta.

Huvitav on see, et koalitsioon on täielikult unustanud isegi oma valimisaegsed lubadused - näiteks kogu valda hõlmavate kergliiklusteede väljaehitamise. Meie meeldetuletusele vastati vaid, et sellel aastal toimuvad mingid arusaamatud arutelud. Leiame, et kergliiklusteedest unistamine tuleks lõpetada ja tööle asuda ning 2014. aastal alustada planeerimist ja teede projekteerimist. Vastasel juhul jääb meil järgnevatel aastatel kergliiklusteedele mõeldud ELi rahade rongile vaid lehvitada. Järgmine rong tuleb aga alles 2020 aastal.