Foto: Andres Putting

Lisaeelarve tegemise vajadus tuleneb sellest, et on vaja teha kulutusi, mida ei olnud võimalik ette näha esimese lisaeelarve tegemisel ja on olemas kulude katteks ka tulud. Lisaeelarvesse planeerib vallavalitsus üksikisiku tulumaksu täiendavalt 21 000 eurot. Tulumaksu laekumine on võrreldes 2010. aastaga suurenenud 13 %. Kuludest täpsemalt - perearstikeskuse ehitusel ilmnes, et kommunikatsioone ei ole võimalik välja ehitada ilma projekti teise osa kaasamiseta (päevakeskuse osa); lasteaia rühmaruumide avariiremont; mittetulundusühingute taotlused põhivarade soetamise projektide kaasfinantseerimiseks; sooja ja niiske suve mõju meie murude kasvule ja tellitud uuringute ja projektide maksumuste täpsustused.

Valitsemiskulusid on suurendatud 4000 euro võrra, seoses uute seaduste (KOFS; Riigihanke seaduse muudatused) kehtima hakkamisega, tuleb läbi viia riistja tarkvaralisi muudatusi IT süsteemides ja halduskorralduses. Lisaeelarve mahuks kujunes kokku 42 000 eurot.

2. Maade munitsipaliseerimise otsused
Vallavalitsus esitas maa munitsipaliseerimise otsuse eelnõud järgmiste maaüksuste kohta - maatükk Koopsi külas asuvate biotiikide juures, maatükk Rannu alevikus 8. maja ja garaažide vahel ning maatükk vallale kuuluva garaažiboksi juures Rannu alevikus töökodade territooriumil. Volikogu otsustas maatükid munitsipaliseerida.

3. Päevaraha maksmine vallavanemale


Vallavanem osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud projekti „Investorteeninduse programm" käigus õppereisil 17.-21. oktoobril Tšehhi Vabariiki. Otsustati maksta päevaraha 160 eurot.

4. 2012. a. eelarve koostamine
Arutati 2012. aasta eelarve koostamisega seonduvat. Rannu Vallavalitsuse 15.10.-10.11.2011 istungitel tehtud otsused: Kinnitati teede talihoolde suunatud vähempakkumise tulemused. Kolm ettevõtet esitas hinnapakkumise: OÜ Melior-M (Rannu piirkond), OÜ Kure Mõis (Kureküla piirkond) ja OÜ Loku (Sangla piirkond). OÜ Dynamo esitas pakkumise kalmistu ja valla hoonete, parklate ja kõnniteede hooldamiseks ATV-ga. Otsustati sõlmida töövõtulepingud.

Väljastati kirjalik nõusolek Paju külas Soovere kinnistul oleva sauna rekonstrueerimiseks pagaritöökojaks.

Väljastati kirjalik nõusolek Vallapalu külas Liiva kinnistule kaevu ehitamiseks. Väljastati projekteerimistingimused OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstusele Kaarlijärve külas oleva tootmishoone laiendamiseks.

Väljastati kasutusluba MTÜ Rannu Jahiseltsile Kipastu külas Väike-Tarvi kinnistule püstitatud ehitise kasutamiseks.
Anti välja ehitusluba Vehendi külas Rehe maaüksusel oleva ait-sauna lammutamiseks. Väljastati ehitusluba OÜ-le Barolo Finants, Vallapalu külas Muru kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks Maksti toimetulekutoetust oktoobrikuus 2 elanikule summas 168,30 eurot, sotsiaaltoetust 19 taotlejale summas 889 eurot ja puudega inimeste hooldajatoetust 46 taotlejale summas 1136 eurot..
Maksti kahele emale sünnitoetust 352,82 eurot.

Maksti tegevustoetust MTÜ-le Rannu Külaarenduse Selts 1135 eurot 2011. a. noorte töö- ja puhkelaagri läbiviimisel PRIA poolt mittetoetatavate kulude katmiseks. Maksta matusetoetust 100 eurot ühele valla elanikule.

Määrati Rannu alevikus Väike-Tiiriku maaüksuse teenindusmaa, nõustuti maa riigi omandisse jätmisega ja riigimaale hoonestusõiguse seadmisega.

Jagati Vehendi külas Arturpauli kinnistu kaheks kinnistuks, määrati sihtotstarve ja koha-aadress.