Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa
20. veebruari istung algas AS Käru Hooldusravi Keskuse 2014. aasta eelarve tutvustamisega keskuse juhataja Anne-Ly Reede poolt. Volikogu liige Janek Hunt oli end ette valmistades vaadanud läbi ka keskuse 2013. aasta eelarve täitmise ning päris sealsete ülekulude kohta.

Volikogu kinnitas valla allasutuste koosseisu ja palgamäärad. Muudatus on Käru Põhikooli lasteaiarühma personalis. Lähtuvalt rühmade vajadusest kaob 20. juunist õpetaja abi ametikoht ning luuakse kaks abiõpetaja kohta. Esimene neist juba 1. märtsist 2014 ja teine 1. augustist 2014. Märtsikuu lõpust koondatakse kooli majahoidja 0,48 ametikohta. Põhikooli õpetajate palgamäärad muutuvad seoses riigi poolt kehtestatud uute palgamääradega.

Raamatukogust koondatakse 25. aprillist 0,5 raamatukoguhoidja ametikohta.

Vallavanemal on õigus asutuse juhile ja asutuse juhil on õigus eelarves töötasudeks olevate vahendite piires määrata lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest. Lisatasu maksmise aluseks olevas käsk kirjas näidatakse täiendavate tööülesannete sisu, periood ja lisatasu suurus.

Muutuvad veevarustuse hinnad

Volikogu võttis vastu määruse "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine". Volikogu otsustas kooskõlastada OÜ Türi Vesi taotluse. Alates 1. aprillist 2014 on Käru teeninduspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad järgnevad: veevarustuse teenuse hind 1,1388 eurot/m3 ja reovee ärajuhtimise teenuse hind  1,3143 eurot/m3.

Teede sulgemist hakatakse  maksustama

Esimesel lugemisel oli valla teede ja tänavate sulgemise maksu määruse eelnõu, mille kohaselt oleks maksumääraks 100 eurot ööpäev. Väljaku, pargi või puhkeala või selle osa sulgemisel on maksumäär 0,1 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.

Teede ja tänavate sulgemise maksu hakataks küsima juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ehitus- või remonttööde puhul, samuti demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise korral, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. Maksu plaanitakse rakendada Käru alevikus,  Jõeküla külas, Kullimaa külas, Kõdu külas, Kädva külas, Kändliku külas, Lauri külas, Lungu külas ja Sonni külas.

Kinnitati audiitor

Volikogus määrati Käru valla 2013.a. majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ audiitor Merike Kiisk, kes auditeeris valla raamatupidamist eelmiselgi aastal ning kelle hinnapakkumine vastas valla võimalustele.

Eelarve sai tasakaalu

Eelarve II lugemise jätkamiseks oli selgunud riigipoolne hariduskulude summa, mis suurenes eelmise aastaga võrreldes 31 500 euro võrra.

Muudatused tekkisid eelarvesse vee-ettevõtja määramisega, sest tulud vee- ja kanalisatsiooni korraldamisest enam valla eelarvesse ei laeku, samas aga saadakse tulu Käru valla omandis olevate trasside ja põhivara rendi eest. Eelarvekomisjoni ettepanekul tuleks sellest lähtuvalt vähendada ka 0,5 ametikoha ehk 1900 euro ulatuses raamatupidaja-kassapidaja ametikohta.

Lisati 3500 eurot valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamiseks.

Eelarves vähendati vallapoolset teede rahastust 6000 euro võrra, sest riigipoolne rahastus võimaldab samuti vajalikul määral teid korrastada.

Lisati 3500 eurot Käru Põhikooli personalikuludele seoses uute abiõpetajate töölevõtmisega lasteaiarühmadesse. Vähendati majahoidja ja lasteaiarühma õpetaja abi kohtade tasustamist seoses nende ametikohtade koondamisega.

Lisati 400 eurot aleviku terviseraja niitmiseks.

Vähendati reservi AS Käru Hooldusravi teenuste ostmiseks 4200 euro võrra.

Eelarvekomisjoni poolt tehti ettepanek vähendada kultuuriürituste rahastamist 1000 euro võrra, samuti tehti volikogu liikme poolt ettepanek vähendada nii Kärutajate juhendaja transpordikompensatsiooni kui kultuuritöötaja palka. Kahte viimast ettepanekut ei pidanud vallavanem mõttekaks. Samuti vajab kooli valduses olev helitehnika, mida kasutatakse ka valla sündmuste helindamiseks hädasti väljavahetamist. Seega tuleks ehk hoopis eelarveliselt toetada uue helitehnika soetamist, mis aitaks omakorda mitme sündmuse eelarvet vähendada.

Kokku tehti eelarvesse parandusettepanekuid ligi 41 000 euro ulatuses.

Volikogu koguneb taas 20. märtsil.