2. Kinnitada volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise ulatus ja kord.
3. Võtta 2011. aastal arvelduskrediiti 320 000 eurot Norra EMP finantsmehhanismide projekti lõpetamiseks ja maksete tasumiseks. Arvelduskrediit makstakse tagasi hiljemalt 31.12.2011.a.
4. Kinnitada 2011.a. eelarve 2 071 300 eurot tulude ja kulude tasakaalus.
5. Kehtestada Puurmani üldkasutatava sauna piletite piirhindadeks alates 01.04.2011
täiskasvanutele 2.- eurot, lastele (kuni 18.-aastased) 1.- euro.
6. Kinnitada Puurmani vallale kuuluvate transpordivahendite kasutamise hinnad järgmiselt:
6. 1. sotsiaaltransporditeenus - Eesti Rahvastikuregistri andmetel Puurmani vallas elav puudega inimene, vanadus- või töövõimetuspensionär ning eelkooliealine laps koos saatjaga, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse, samuti asutusse, milles teostavate toimingute puhul on isiku osalemine vajalik 0,3 eurot/km
6. 2. Puurmani valla hallatavad asutused 0,3 eurot/km
6. 3. Teised isikud ja asutused 0,65 eurot/km ja 3,20 eurot seisutund.
6. 2. Tasumine teenuse osutamise eest toimub sõidulehe andmete alusel koostatud arve järgi Puurmani Vallavalitsuse arvele.
6. 3. Puurmani valla hallatavad asutused arveldavad sõidulehe andmete alusel raamatupidamise siseselt.
7. Kinnitada Puurmani Lasteaed Siilipesa tervist edendava arengukava aastateks 2011-2015 ja Saduküla Lasteaed-Algkooli põhimäärus ning arengukava 2011-2013.