16. volikogu istung toimus Venevere puhkemaja uues seminariruumi Kõo Vallaleht

Päevakorras oli:

1. Vallavalitsuse tee­nistujate palgamäärade ja volikogu esimehe hüvitise kinnitamine. Selgituseks, uute palgamääradega taastatakse 2009. aasta palgatase.

Otsustati: kinnitada vallavalitsuse palgamää­rad alates 01.04.2011 järg­miselt:

vallavanem 920.-

asevallavanem 744.-

vallasekretär 752.-

finantsjuht848.-

sotsiaalnõunik 667.-

sekretär-asjaajaja 545.-

raamatupidaja 609.-

kommunaalmajandustöö­taja 506.-

koristaja 279.-

Kinnitada volikogu esi­mehe hüvitise suuruseks 349.-

Otsus võeti vastu 10 poolthäälega.

2. Vallavara (RAF, SETRA) arvelt mahakand­mine.

Selgitusi andis Anu Lõhmus. Tõnis Riisk teeb ettepaneku üritada neid busse müüa.

Otsustati: Müüa RAF 2203 registreerimisnumb­riga 506 DAF hinnaga vä­hemalt 300 € ja SETRA registreerimisnumbriga 734 APD tagavaraosadena. Kui müük ei õnnestu, siis maha kanda.

3. 2011. aasta eelarve III lugemine ja vastuvõt­mine.

Selgitusi annab Anu Lõhmus.

Juurde on tulnud EAS-ist 40 000 eurot sotsiaal­maja rekonstrueerimiseks, mis on nüüd käes, lisatud on lasteaiale ühe toa ehi­tamine. Omaosaluse sum­mad jäävad reservfondi alla. Eelarve maht on 1 026 866 eurot.

Hermann Kalmus kü­sib, mis lasteaias plaanis on? Tarmo Riisk selgi­tab: Juurde tuleks umbes 50 m². Kõige kallim on põ­rand. Ehitamisel kasutame oma tööjõudu.

Teine, kaugema tulevi­ku mõte on postkontori ja raamatukogu taga asuva­tesse tühjadesse ruumides­se jõusaali tegemine. Seda aga juhul, kui leiame en­tusiasti, kes sellega soovib tegeleda. Edasi käib mõt­teavaldus, kus Hermann Kalmus väidab, et Pilist­veres (miks kõik peab Kõos olema?) tahetakse Barlo kaupluse ruumid puhas­tada, teha sinna jõusaal, saun, ilu ja tervise tuba. Tiina Leis arvab, et kui Kõos kõik olemas, miks siis mitte Kõosse teha, pealegi oleks see rohkem külade keskel. Aare Priks arvab, et väike jõusaal võiks olla igas külas, see ei peaks nii uhke olema. Tiina Soots arvab, et igas kohas võik­sid siis olla erinevad masi­nad. Tõnis Riisk rõhutab, et neid ruume on tulevikus vaja ka üleval pidada ja jõusaali kõige loogilisem koht oleks Kirivere koolis. Kooli suurtele hoonetele peame leidma rakenduse. Kiriveres oleks pikemas perspektiivis sporditegemi­se keskus, Pilistveres vai­muelu keskus. Ain Vahtra väidab, et põhikooli lapsed pole jõusaali kontingent. Hermann Kalmus toob väl­ja, et ainult ainelisest või­malusest ei tohiks lähtuda, oluline on inimeste tegut­semistahe, mis Pilistveres on olemas. Aare Priks ar­vab, et kui Pilistvere tahab teha ja projektidega raha saab, siis vald peaks oma­osalusega toetama.

Hermann Kalmus pä­rib veel, miks eelarves on kalmistule sel aastal vä­hem raha antud. Anu Lõh­mus vastab, et summa on sama, mis eelmisel aastal (2010. a. oli lisaks ühekord­ne raha ohtlike puude lan­getamiseks) ja prügiveoks kulub sel aastal vähem. Hermann Kalmus ütleb, et selliste rahadega käib kal­mistu hooldamine kogu­dusele üle jõu. Haljastus­tehnika projekt ei saanud PRIA Leaderilt raha. Tõnis Riisk küsib, kas Hermann Kalmusel on kalmistu ku­lude jaoks eelarve, millele Hermann Kalmus vastab, et ei ole. Majandamiskulu jaoks kalmistul võiks olla 10 000 eurot. Tõnis Riisk rõhutab, et meil peaks ole­ma eesmärk kalmistu kor­ras hoida.

Otsustati: Võtta vastu Kõo valla 2011 aasta eel­arve: tulud 899 563 eurot, finantseerimistehingud127 303 eurot, kokku sum­mas 1 026 866 eurot. Kulud summas 1 026 866 eurot.

Otsus võeti vastu 11 poolthäälega.