Abi antakse metsaomanikele otsetoetusena, et hüvitada neile saamata jäänud tulu vastavalt looduskaitsepiirangute tõttu kaotatud puidutoodangu väärtusele hektari kohta. Kava kehtib kuni 31. detsembrini 2027.

Komisjon hindas kava ELi riigiabi eeskirjade alusel, mis võimaldab liikmesriikidel teatavatel tingimustel toetada mõne majandustegevuse või piirkonna arengut, ning vastavalt riigiabi suunistele põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades. Komisjon leidis, et kava on vajalik ja asjakohane loodusvarade säästva majandamise toetamiseks. Lisaks järeldas komisjon, et kava on proportsionaalne, kuna see piirdub minimaalselt vajalikuga ning sellel on piiratud mõju konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele kaubandusele.