„Haiglate puhul ei ole tavapäratu, et sõlmitud on rendileping ettevõtjaga, kes osutab morgiteenuseid haiglale kuuluvates ruumides. Oluline on märkida, et haiglate jaoks oleks mõistlik hankelepingutes väga selgelt kindlaks määrata eri lepingutingimused, et vältida tulevikus tekkida võivaid arusaamatusi,“ ütles Arnus.

Kuna täna avalikkuse ette jõudnud artiklis mainiti Viru Matuseteenuste OÜ rakendatav kõrge tasu lahkunu väljastamisel, siis analüüsib amet hindadega seotut ning alustab vajadusel järelevalvemenetlust.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.