Luuakse GM põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu, ka hakatakse naabreid teavitama GM põllukultuuri kasvatamisest. GM põllukultuuride käitlejad peavad läbi tegema vastava koolituse.

“Seadust on täiendatud, rõhutades senisest enam ka ettevaatusprintsiibi rakendamist GMOde keskkonda viimisel,” märkis Levandi.

Keskkonnaministeeriumil tuleb lisaks Ametlikele Teadaannetele hakata üldsust teavitama loa andmise menetlemise algatamisest ja loa andmisest ühes üleriigilises ajalehes. Samuti tuleb loale märkida loa kehtivusaeg, mis seni puudus jne.

Keskkonnaalaste vastutussätete muutumisega on järelevalves suurendatud sunniraha ülemmäära, mis loodetavasti tagab nõuetevastastelt keskkonda viidud GMO kõrvaldamise või GMO keskkonda viimisega põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise.

Järelevalvet GM põllukultuuri käitlemise üle hakkab tegema Põllumajandusamet.