SmartVormsi

Projekt töönimega SmartVormsi on mudel, kuidas parandada ääremaadel elanike toimetulekut ning avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Idee kohaselt oleks tegemist komplektse lahendusega.

Innovatiivne on siinjuures IT-lahenduste keskne roll, aga oluline on ka maailmas üha enam tooni andva energiaprobleemi, samuti jäätmekäitluse, hariduslahenduste, transpordi, keskkonnahoiu ja muude meie igapäevaelu puudutavate küsimuste lahendamine.

Plaani järgi oleks Vormsi demokeskkond, mis aitaks loodud oskusteavet eksportida kõikidesse maailma riikidesse, kes teadvustavad endale ääremaastumise probleemi ning on valmis selles osas midagi ette võtma. Demokeskkonna loomine on riikliku tähtsusega ettevõtmine ning tähendab muuhulgas ka seda, etprojektist huvitatud osapooled ei otsi Vormsilt majanduslikku kasu - siia ollakse valmis investeerima - osalejate majanduslik kasu tuleks läbi ekspordivõimaluste laiast maailmast.

Sarnaseid lahendusi on hetkel arendamas Taani Bornholmi saarel ja Lõuna-Korea Jeju saarel. Milline on vajadus sarnaste lahenduste järele maailmas ja motivatsioon vastavaid lahendusi arendada, näitab asjaolu, et Kanada Quebec´i provints ostis Lõuna-Korealt Jeju saare pilootprojekti oskusteavet suurusjärgus 10 miljardi Kanada dollari eest. See on kõnekas fakt!

Erinevalt Bornholmist ja Jejust, kus ollakse keskendunud paljuski energeetikasõltumatuse mudeli väljatöötamisele, on SmartVormsi eesmärk kogukonna, meie endi vajaduste kesksus, kus energeetika on ainult üks valdkond paljude hulgast. Teisisõnu on Eesti ja Smart Vormsi eesmärgid palju ambitsioonikamad kui teistel sarnastel projektidel mujal maailmas.

Uued töökohad

Loomulikult tekib igal vormsilasel küsimus, miks seda Vormsile vaja on. Eeldada võib, et SmartVormsi toob endaga kaasa mõningate kaudsete töökohtade tekkimise ja mõne ettevõtja jaoks käibenumbrite kaudse kasvu - seda kõike on loomulikult keeruline mõõta. Üks mis selge, on aga see, et Smart-Vormsi tahab olla meie elanikele hea partner ja abiline kitsaskohtades. Arutlusel on olnud võimalus, et mõni elektroonikatööstus võiks tuua Vormsile osa oma elektroonika komplekteerimisüksusest, mis pakuks tööd kuni kümnele inimesele. Vormsil on seeväga arvestatav number töökohti.

Vormsil on palju räägitud oma spordisaali rajamisest, kuid seni on kõik arutelud jäänud toppama küsimuse ees, mille arvelt katta euroraha toel kerkinud hoone kütte- ja muud halduskulud. Antud juhul oleks võimalik saal rajada SmartVormsi ettevõtmiste raames passiivmaja põhimõtetel ja kombinatsioonis näiteks hakkepuidu või muu biomassi küttega.

Spordisaal oleks üks näidisobjekt, kuidas rajada ja majandada nö. tarka avalikku või kogukonna hoonet. Konkreetsete lahenduste väljatöötamisel ja analüüsimisel on oluline sünergia, mis tekib TTÜ, EAS-i klastrite ja teiste kompetentsikeskuste oskusteabest.

Meie kasu on meie teha

Arutatud on mitmeid võimalusi, kuidas Vormsi ja siinsed elanikud saaksid SmartVormsi projektist suurimat kasu. Kitsaskohtade detailsemaks kaardistamiseks ootab SmartVormsi tagasisidet kõikidelt vormsilastelt. Ühiselt saame teravaimad probleemid kirja panna ja lahendusi leida.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ECO klaster hakkab uurima ja formuleerima, milline täpselt kõnealune projekt olema peaks. Siinkohal uuritakse nii loodava lahenduse ekspordivõimalusi kui ka seda, millised on ühe väikese kogukonna, antud juhul Vormsi, harjumused ja vajadused. Lähemate kuude jooksul luuakse projekti haldamiseks ja juhtimiseks sihtasutus.

Usun, et sellise riikliku tähtsusega projekti taustal on Vormsi vallal lihtsam leida riigi abikätt ka muudesigapäevaelu puudutavates küsimustes - näiteks EstWin projekti kiire interneti teostumine, teede korrashoid, mõistlik praamiühendus ja nii edasi.

Vormsi jaoks on sedasorti projektis osalemine ühest küljest privileeg, teisest küljest ka vastutus - see võib olla Vormsile üks vähestest võimalustest vältida täielikku ääremaastumist ja suvitussaareks muutumist, mis muuhulgas tähendaks ka Vormsi kultuuripärandi kadumist arhiividesse.

Kas pilootprojekt jääb kandma nimetust SmartVormsi või leiame talle üheskoos parema nime, seda näitab aeg.