Ettevalmistus pidus­tusteks algas varakult - rühmade kaunistamise, näi­tuste korraldamisega.

2. novembril - lasteaia päris õigel sünnipäeval - toimus lastele ja töötajatele pidulik ja lõbus sünnipäeva­pidu. Kõlasid laste ja õpeta­jate ansambli esituses rõõmsad sünnipäevalaulud, luuletused, laulu- ning tant­sumängud. Iga rühma jaoks oli lasteaia köögis valminud kaunis rühmanimeline sün­nipäevatort. Lõunalaud oli sellel päeval kaetud eriti pidulikult.

4. novembril toimus sünnipäevapidu endistele töötajatele, koostööpart­neritele ja kogukonnale.

Pidulik kontsert-vastuvõtt toimus lasteaia saalides ning esmalt esitasid vane-ma rühma lapsed etenduse „Breemeni linna moose­kandid" ainetel. Esiette­kandele tuli lasteaia õpetaja Leili Viira loodud, praegust personali tutvustav, poeem. Endised juhatajad ja tööta­jad meenutasid soojalt las­teaia arengut erinevatel aja­etappidel.

Pärast ekskursiooni mööda vast renoveeritud maja esines lasteaia töö­tajate lustakas estraadi­trupp.

Täname kõiki külalisi õnnitluste ja heade soovide eest.

Sügav kummardus ja südamlik tänu lasteaia kol­lektiivile, tänu kellele an­takse Haljalas jätkuvalt kvaliteetset alusharidust.