2011.aastal tegime mitmeid investeeringuid. Mõned nendest projektidest said alguse juba 2010.aastal ja mõned lõppevad 2012, aga toon välja need projektid, mille põhitegevusajaks võib lugeda  aastat 2011.

·    Aegviidu vee- ja kanalisatsiooni ehituse II ja III etapi kogumaksumus oli 428 tuhat eurot, sellest 339 tuhat eurot saime toetusena SA Keskkonna-investeeringute Keskuselt, 59 tuhat eurot tuli Aegviidu elanikelt liitumistasudena ja 30 tuhat oli valla omaosalus.
·    Sotsiaalmaja katuse remonti toetas EAS läbi regionaalsete investeerin-gutoetuste andmise programmi. Toetusele 30 tuhat eurot lisasime valla omaosaluse 5 tuhat eurot.
·    Suusaraja valgustuse projekti kogumaksumus on 132 tuhata eurot. Selle projekti põhiraha 93 tuhat eurot tuleb läbi Leader programmi PRIAst, lisaks sellele kaasame kaasfinantseerijaid, kes toetavad meie projekti  35 tuhande euroga,  ja valla omaosalus on 4 tuhat eurot.
·    Laste rahvariiete projekti kogumaksumus oli 9  tuhat eurot, sellest 5 tuhat tuli  läbi Leader programmi PRIAst ja valla omaosalus oli 4 tuhat eurot.
·       Kokku investeeringute maht 604 tuhat eurot, sellest omaosalus 43 tuhat eurot, lisarahana  oleme suutnud valda tuua 561 tuhat eurot.
·       Lisaks investeeringuprojektidele, kirjutati projektitaotlusi ka Eesti Kultuurkapitalile Anna Raudkatsi mälestusürituse korralda-miseks (veebruar 2011), Muinsuskaitse-ametile laste töölaagri toetuseks ja rahvamaja sai uued trummid EASi kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Seega võib 2011. aastale tagasi vaadates öelda, et oleme arukalt ja kokkuhoidlikult toimetanud ja tublilt projekte kirjutanud kaasamaks lisaraha.

2012. aasta eelarve kokkupanek oli päris pikk ja vaevaline protsess. Kõikidel allastuste ja allüksuste juhtidel tuli oma soove eelarves kärpida ja kokku sai konservatiivne eelarve, mis siiski katab majandamiseks vajalikud kulud.
Aegviidu valla 2012. aasta eelarve on läbinud esimese lugemise volikogus ja koos seletuskirjaga kättesaadav ka valla kodulehel http://www.aegviidu.ee/index.php?page=193

 Kokkuvõtteks tahaksin kirjutada sellest, mis meie valda (nii 2011 kui 2012 eelarvet silmas pidades) veidi laiemalt vaadates ja teiste, suuremate valdadega võrreldes erilist heameelt tundma paneb.
·    Meie inimesed saavad ise hakkama - meil on väga väike sotsiaaltoetuste arv ja maht, vaid üks pere vajab toimetulekutoetust, sedagi  mitte iga-kuiselt.
·    Me toetame Aegviidu kooli, võimaldades õpetajatel töötada väikeste klassidega (lisaks riigilt saadule maksame lisaks 2 õpetaja ametikohta), toetame tugiteenustega (huviringid, pikapäevarühm jne).
·    Me oleme suutnud säilitada ringide töö rahvamajas. (Mitte kõik vallad ei toeta täiskasvanute huvitegevust).
·    Valla buss sõidutab lapsi tasuta ujumistundidesse, spordivõistlustele, esinemistele, matkadele jne.
·    Me toetame MTÜ-de tegevust.
·    Me ostame Harjumaal ühe elaniku kohta kõige rohkem raamatuid oma raamatukogusse.  (Eesti Rahvusraamatukogu andmetel soetasid Harjumaa raamatukogud 2010 aastal keskmiselt ühe inimese kohta 30 krooni eest raamatuid, meil on see näitaja 134 krooni ja samas mahus jätkasime 2011. ja ka 2012. aastal.)  

Mõnusat libisemist suusarajal ja rohkem positiivseid mõtteid!