2010. aasta novembris Muraste külaseltsi algatusel Pangapealse lasteaias kokku kutsutud ümarlaua eesmärgiks on koostöö arendamine vallavalitsuse ning külade- ja kandipõhiste seltside vahel. Samuti aitab külade ümarlaud kaasa külade omavahelisele suhtlusele ja koostööle - eriti valdkondades, milles on ühised pidepunktid. Olgu selleks kohalik transport, liiklusohutus, jäätmekäitlus või kultuuri edendamine.

Aastane tegevus on tõestanud, et ümarlauas tõstatatud ühiseid küsimusi saab paremini vallavalitsuses kuuldavaks teha, kui need jõuavad vallaametnikeni ühtselt sõnastatud seisukohtadena.

Suvilaühistute projekt

Esimese tegevusaasta edukaks koostöö näiteks võib lugeda suvilaühistute projekti käivitamist, mida veab Rannamõisa Külaseltsist Avo Sipelgas ning kuhu on kaasatud Tartu Ülikooli teadlased. Projekti eesmärgiks on aasta jooksul välja töötada esialgu Harku valla suvilaühistutele ühtsed ehituslikud parameetrid ehk nn. Miinimumnõuded.

Projektis kaardistatakse Vääna-Jõesuu suvilaühistute valimi baasil päästeameti, kiirabi ja politsei jt teenuste kättesaadavus, turvalisus, taristu toimivus ning ühistegevused ja külaelu. Vääna-Jõesuu näite varal pakutakse välja lahendused, mis on laiendatavad ka teistele suvilaühistutele.

Uuringu aruandesse koondatakse kõigi osapoolte soovidvajadused ning seadusandlusest tulenevad nõuded ning pakutakse välja võimalikud lahendusvariandid.

Kui projektiga väljapakutavad lahendused rahuldavad enamikku ühistuid, on võimalik antud projektiga väljapakutud soovituste rakendamine ka teistes omavalitsustes.

Rohkem teavet

Ümarlaud on tublisti kaasa aidanud infovahetuse paranemisele erinevate osapoolte vahel. Näiteks käivad vallaametnikud ümarlaua koosolekutel jagamas vajalikku teavet. Oma tegevusi tutvustavad vallas tegutsevad erinevad mittetulundusühingud.

Harku valla vabaühenduste ümarlaud on kodanike vaba tahte baasil toimiv organisatsioon, mis on avatud kõigile ärksatele seltsidele. 2012. aastal veab ümarlauda Muraste külaselts. Ümarlaua kohta saab täiendavat teavet Harku valla külaseltside esindajatelt.

Järgmine ümarlaud toimub juba 2.04 Vääna külakojas algusega 18.30.