Lisaks õpikutele ja erineva tele ainetundidele, kust saab laps põhiteadmised endale, on olulisel kohal ka kõik muu, mis on otseselt või kaudselt seotud kooliga. Seda kõike "muud" toetab ja arendab Kostivere Kooli tugisüsteem. See tugi süsteem on kokku pandud eri nevate valdkondade inimeste poolt ja kaasab kõiki ning kõike, mis on seotud Kostiverega. Tugi süsteemi meeskonda kuuluvad eripedagoog, kooli psühholoog, huvijuht, õpetajad, õppeala juhataja ja valla lastekaitse spetsialist.

Eripedagoogi põhiülesanne on õpiraskuste märkamine ja toetamine. Ta toetab ja koordi neerib kõikide hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) koolielu ja õppetööd koolis.

Eripedagoog viib läbi ka õpiabi tunde, kus eesmärk on seatud õpilase psühhologiliste ja kogni tiivsete oskuste arendamine, nagu näiteks taju, mälu ja mõt lemise arendamine. Need män givad tähtsat rolli mitte ainult lugemis-, kirjutamis- ja arvu tamisraskuste ületamisel vaid ka teistes ainetundides tead miste omandamisel. Vastavalt vajadusele nõustab ka eripeda goog õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid tulema toime hari duslike erivajadustega. Koos töös koolipsühholoogiga on olulisel kohal õpimotivatsiooni tõstmine, eduelamuse saamine ja sotsiaalsete suhete arenda mine ja hoidmine. Koostöös huvijuhi ja klassijuhatajatega toetatakse ja luuakse võima lused huvitegevuseks koolis. Leitakse erinevaid mooduseid ja viise, kuidas tekitada õpilastes huvi õppimise ja huviala ringide vastu.

Kostivere Kooli teadmine on see, et IGA õpilane on erinev ja ainulaadne, seega on kooli suunitlus igale õpilasele indivi duaalne. See on meie eelis linna suurte koolide ees, me saame seda reaalselt rakendada. Algus on juba tehtud sellega, et igale õpilasele võetakse kasutusele ja hakatakse täitma õpilase indi viduaalse jälgimise kaarti. See on hea viis nii õpilasele endale, õpetajale kui ka lapsevanemale, näha ja jälgida õpilase arengut läbi aastate. See kaart peaks saama arenguvestluste lahuta mata osaks.

Lähitulevikus on Kostivere koolis plaanitud läbi viia üks huvitav ja hariv projekt. Kooli eripedagoogi Silvia Laasi ja koo li psühholoogi Kersti Sibolti eestvedamisel koos teiste tugi süsteemi liikmetega on plaanis järgmisel veerandil üks väga põnev projekt, mille põhieesmärk on harida ja teadvustada õpilasi oma tervisest ja selle hoidmisest. Aga sellest täpse malt juba aprillinumbris.