Töödega alustatakse hiljemalt 1.10.2012 ja plaanitakse lõpetada vastavalt lepingule 2013 märtsis. Sama projekti raames sõlmiti leping ka kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimiseks AS-ga Viimsi Keevitus. Projekti maksumuseks koos projektijuhtimise ja omanikujärelvalve teenusega kokku on 141 102,75 €, millest valla omaosalus on 21 165,41 €, millele lisandub käibemaks.

Töödega alustati 10.09.2012 ja need on plaanitud lõpetada veel sellel aastal.

Suvel teostati Klooga alevikus SA KIK poolt finantseeritud projekt, mille käigus rekonstrueeriti Klooga alevikus Kivi tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Tänu sellele said Klooga alevikus Aedlinna tee 2, 4 ja 6 ning Metsa 40 ühiskanalisatsiooni liitumispunktid ning ühtlasi paranes vee ja kanalisatsiooni kvaliteet. Ehitustöid teostas AS Lemminkäinen Eesti. Projekti kogumaksumuseks oli 176 936,67 €, millest vald pidi maksma 35 395,75 €.

Seoses Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojektiga, mida rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, on vallavalitsuse korraldusel AS Lahevesi sõlminud nüüdseks kolm lepingut.

Esimene leping sõlmiti AS-ga Viimsi Keevitus, kes rajab meie valda ja Türisalu küla ühendavad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassid, tänu millele hakkab valmiv veetöötlusjaam ja reoveepuhasti varustama ka Harku valda.

Ehitustöödega plaanitakse alustada sellel sügisel, eeldatavasti juba selle kuu lõpus.

Tööde maksumuseks on 414 414 €, millest valla omaosaluse, u 20% tasub Harku vald, kuna nimetatud torud hakkavad teenindama nende elanikke. Teine leping sõlmiti AS-ga Terrat Keila-Joa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks. Hetkel on alustatud projekteerimistöödega.

Reaalsete töödega alustatakse eeldatavasti käesoleva aasta viimastel kuudel. Tööde maksumuseks on 483 000 €, millest valla omaosalus on u 20%.

Kolmas leping on sõlmitud ASiga Schöttli Keskkonnatehnika, kes rekonstrueerib Keila-Joa puurkaevpumpla ja rajab uue veetöötlusjaama, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi.

Projekteerimistöödega on plaanis alustada juba sellel kuul. Tööde maksumuseks on 407 841 €, millest valla omaosalus on u 20%. Omaosaluse katame üheskoos Harku vallaga, kuna pumpla hakkab varustama mõlemat omavalitsust.

Türisalu reoveekogumisala tarbeks rekonstrueeritakse ka Keila-Joa reoveepuhasti. Hetkel on valminud reoveepuhasti projekt ja töös on keskkonna mõjude hindamise (KMH) läbiviimine, milleks saime vahendid Põhjamaade Investeerimispangast (Nordic Investment Bank - NIB). Reoveepuhasti ehitushange on planeeritud läbi viia käesoleva aasta novembrikuus (pärast KMH läbiviimist) ning ehitusega alustatakse eeldatavasti järgmise aasta alguses.