Tänavu nelipühil ristiti Puhja kirikus üks laps ja üks täiskasvanu. Kiriku ja selle ümbruse korrashoidmiseks on tulnud appi ka inimesi väljastpoolt. Oleme tänulikud Puhja vallale, kes on jätkuvalt hoolt kandnud kiriku ümbruse niitmise eest. Täname koguduseliikmeid, kes on igal pühapäeval kaunistanud kirikut lilledega. Suurem talgupäev toimus 5. mail, mille raames sai maha võetud ohtlikud puud kiriku kõrvalt, riisutud lehed ja kulu ja värvitud koguduse majandushoone. Talgutest võttis osa 30 inimest. Täname Zoja Tera, kes vabatahtlikuna kogu talguliste väele suppi keetis. Kiriku ümbrust on puhastatud nüüd sügiselgi oma aja ära elanud puudest, mis varjasid ka vaadet kirikule. Puhja kogudus on olnud usin suhtlema praostkonna teiste kogudustega.

Kaks korda kuus Nõo kirikus toimuvatel Taize palvustel on pea alati olnud osalejaid Puhjast. Puhja koguduse liikmed on võtnud osa ka koolituspäevadest Rõngus ja Nõos, käinud Valga kirikus kuulamas Jüri Goltsovi orelikontserti ja vanaduspuhkusel viibiva praosti Peep Audova ettekannet Valga praostkonna muusikaelust nõukogude ajal. Palju kordi on külastatud naaberkogudust Rannut, kellega on meil ühine koor Dionysius, juulis külastas Puhja esindus Tallinnas Kristuspäeva üritusi. Vastu on võetud ka külalisi - peale Kylväjä ühenduse on meid külastanud juuli alguses saksa emeriitpastor Winfried Schlodt, kes pidas seekord vaimuliku ürituse Konguta Hooldekodus. Septembris oli kogudusel külas Tapani Mäki-Reini sõpradega. Tapani on üks neist headest inimestest, kes on varustanud kogudust järjepidevalt kasutatud rõivaste ja meditsiiniliste abivahenditega.

Koguduse koor Dionysius on teeninud kaasa Puhja ja Rannu jumalateenistustel ja osalenud Valga praostkonna laulupäeval Elva kirikus 2. juunil k.a. Kooriga on selgi aastal aktiivset koostööd teinud Eveli Roo­saare viiuliõpilased ja bariton Kalju Õllek Külaaseme külast Konguta vallast. Augustis toimus Eveli Roosaare viiuliõpilaste kont­sertreis Soome, kus me andsime nädala jooksul 10 kontserti. Põhilisteks vastuvõtja­teks oli Puhja sõpruskogudus Kauhava oma harukoguduste Kortesjärvi ja Alahärmaga. Täname reisi toetajaid: Puhja, Konguta ja Rannu valda, Kauhava ja Lammi kogudust, väliseesti õpetajat Kristel Neitsovit sõprade­ga!

Edukalt sai lõpule viidud PRIA rahastusel projekt kirikusse soojuskiirgurite soetami­seks. Koguduse suurprojektiks 2012. aastal on oreli kapitaalremondi alustamine. Puh­ja kirikus asuv Tartu meistri W. Müllver­stedti mehaaniline orel (ehitusaasta arvata 1881) on haruldus mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Müllverstedi ehitatud veidi rohkem, kui sajast orelist on teadaolevalt säilinud kümme, neist suuruselt kolmas on Puhja orel oma 17 registriga. Oleme saanud Kultuurkapitalilt ja Kultuurkapitali Tartu ekspertgrupilt oreliremondiks toetust kokku 800 € ja korraldanud neli heategevuskont­serti Puhja kirikus. Aprillis esines Konguta Segakoor, juulis Eveli Roosaare viiuliõpi­lased, augustis Tartu organistid Anneli Klaus ja Merle Linda Kangur ning septembris sop­ran Helen Nõmm ja organist Miina Kuuse­maa. Heategevuskontsertidest on laekunud annetusena 556 €. Tänu kõigile esinejaile ja annetajaile! Nende summade eest on orelimeister O. Kents parandanud oreli re­gistritraktuurid ja puitregister Gedackt 8, mis on oluline vaimuliku, solistide ja pillide saatmiseks. Novembris jätkab meister Olev Kents oreli klaviatuuride remondiga. Pärast II maailmasõda pole olnud võimalik kasuta­da oreli teist manuaali. Täname Puhja valda, kes on toetanud seda väga vajalikku remon­ti 800 € ja Konguta valda, kes on eraldanud 500 €. Loodame, et Puhja rahvas võib osa saada oreli paranenud mänguvõimalustest juba 2012. aasta jõuludel. Oreli remonti on kavas jätkata ka tuleval aastal. Ees ootab uue ventilaatori ja mürasummutuskasti muret­semine, uute tinavilede valmistamine (puu­du on umbes pooled oreli 600 metallvilest) jpm. Remondiga loodame Jumala ja heade inimeste toel jõuda valmis 2015. aasta sügi­seks.