Projekti käigus täidavad õpilased mitmesuguseid ainepõhiseid ülesandeid, kus kasutatakse palju infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid.

Sellele järgnevad projektikoosolekud, mis toimuvad iga kord erinevas riigis ning mida rahastatakse elukestva õppe programmi raames Euroopa Liidu vahenditest kahe aasta jooksul vähemalt 14 õpilasele ning 10 õpetajale. Ettevalmistav koosolek toimus üritusi vedavatele õpetajatele Saksamaa väikelinnas Schottenis jaanuaris 2012. Esimest korda kohtusid õpetajad Ungari pealinnas Budapestis. Sellele järgneb jaanuaris 2013 esimene õpilaste kohtumine Kreekas, märtsis Bulgaarias ning mais oleme võõrustajateks ise. Omavaheliseks suhtluskeeleks on inglise keel.

Projekti eesmärk kohalikul tasandil on kaasata koostöösse mitte ainult õpilasi ja õpetajaid, vaid ka kogukonda tervikuna. Õpilased esitavad oma töid välislähetuste projektikoosolekutel ning need on kättesaadavad ka kooli kodulehel (www.youropest.blogspot.com; http://www.projekts.hu/). Kevadel saame tutvustada oma valla kauneid kohti, võimalusi ning tegusaid inimesi partnerriikide esindajatele.

Perede abi vajame, et näidata oma külalislahkust ning majutada välisriikide õpilasi.

Rahvusvahelisel tasandil on eesmärgiks toetada Euroopa ühisväärtusi: vähendada võõrapelgust ja eelarvamuste mõju, võidelda rassismi ning diskrimineerimise vastu. Õpilased õpivad tundma ja lugu pidama kultuurilistest ning maailmavaatelistest erinevustest, et neist kasvaksid aktiivsed ja vastutustundlikud Euroopa kodanikud, kes austavad inimõigusi, teavad kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunnevad kodanikuvastutust.

Igale planeeritud projektikoosolekule eelnevad mitmesuguste ülesannete täitmised. Sellel õppeaastal on ülesandeid neli. Esimene neist oli tutvustada oma kooli ja paikkonda. Järgnevad teemad hõlmavad inimõigusi, demokraatiat ning demokraatlikke liikumisi ning kooli kodukorda.