Noortevolikogu on osalusviis, mis annab noortele võimaluse kohaliku omavalitsuse juures kaasa rääkida ja seeläbi panustada sellesse, et siinsetel noortel oleks kodukohas hea elada ning nende huvide ja vajadustega oleks vallajuhtimisel arvestatud. Hea näide Raplast on see, et noortevolikogu on algusest peale olnud kaasatud koolivõrgu korrastamise töösse, samal ajal kui mujal Eestis vallad ja linnad teevad neid otsuseid noori minimaalselt või siis üldse mitte kaasates.

Osaluskogude arendamisega on Eestis aktiivsemalt tegeletud paaril viimasel aastal, kuid kõik osaluskogud on väga erinevad.

Üldjuhul on osaluskogudel kaks suunda. Esimest iseloomustab kõige paremini sõna „projekt" ning põhitegevuseks on erinevate projektide kirjutamine ja läbiviimine, mis võivad küll huvitegevuse mõttes põnevad olla, kuid enamjaolt ei tule sealt noorte esindamiseks sisendit.

Suurem osa Eestis tegutsevatest noortevolikogudest teevad projekte. Sügisel Saksamaal noorte osalusteemalisel konverentsil viibides kohtusin Bulgaaria esindajatega, kes olid väga imestunud, et Eestis on võimalik noortel otsustusprotsessides kaasa rääkida, samas nende põhitegevuseks, mida KOV igati toetab, on Euroopa rahade eest projektide läbiviimine ning poliitikas kaasarääkimine tundub võimatuna.

Teine grupp noortevolikogusid suunab oma põhitegevuse noortepoliitikale ehk sellele, et otsustes, mis puudutavad ja mõjutavad noori, oleks noorte arvamus esindatud. Rapla valla noortevolikogu on valinud selle suuna ning Rapla vald seda meilt ootabki. Eeskujuliku näitena tooksin siinkohal välja Rootsis asuva umbes 62 000 elanikuga Karlstadi linna, kus noortevolikogu on tegutsenud juba 12 aastat ning noorte ja poliitikute vaheline suhtlus on aktiivne ning koostööle suunatud - kord kuus saadakse kokku ja poliitikutel on võimalus noortelt sisendit saada. Noortevolikogu edendab ka koolidemokraatiat (õpilasesinduse töö) ning haldab töögruppe, kuhu kuuluvad ka noortevolikogu koosseisu mittekuuluvad huvilised.

Igal aastal toimuvad valimised, kandidaate umbes 75 ning valimas käib 40% valimisõiguslikest. Noortevolikogu tähtsust näitab ka see, et kool respekteerib mandaadi saanud õpilaste põhjusega puudutud koolitunde, kuna tegemist on saadikutööga.

Noortevolikogu tegevus sõltub palju kohalikust omavalitsusest (milline osaluskeskkond luuakse) ja noortevolikogu liikmetest (kui palju võimalusi kasutatakse), kuid väga oluline roll on tervel kogukonnal - noored inimesed vajavad julgustamist, tuge ja vallaelanike ootusi, et tajuda tugevalt oma rolli ja vastutust. Noortel on võimalus luua uut poliitilist kultuuri, mis mõjutab kogu elanikkonda ning seetõttu tasub ka vanematel (kes noortevolikogu põhisihtgrupi, kuni 26aastaste, alla ei kuulu) siiski noortevolikogu tegemistel silma peal hoida, suhelda ning tähelepanu juhtida valupunktidele, millega noortevolikogu tegeleda võiks.

Lisaks sellele, et noortel on võimalik noorte eest seista ning huve kaitsta, tekitab kaasamine noortes tugevamat sidet kodukohaga ja vastutust, mis omakorda toetab noorte tagasipöördumist peale kõrgkooli koduvalda.

Selleks, et noortevolikogu tegevust noortele tutvustada, planeerime teavitusperioodi, mille jooksul külastada koole; korraldada volikogu simulatsioon, kus noored saavad koostada KOV valimisteks platvormi, mis kajastab noorte soove ja ootusi uuele volikogu koosseisule; vallavalitsuse töötajate töövarju päeva, mis annab võimaluse tutvuda valla igapäevatööga; loovkirjanduse konkurss, kus võimalik arutada noortevolikogu ja hariduse teemal. Kõike seda selleks, et igal noorel huvilisel oleks võimalik noortevolikogu olemusega ja võimalustega tutvuda ning näha, et midagi rasket selle töö juures pole.

Põhitegevused jäävad kevadesse ning uus koosseis saab valitud juuni alguseks. Juunist septembrini toimub üleandmisperiood, kus uus ja lahkuv koosseis töötavad koos, et tagada uue koosseisu valmisolek iseseisvalt tööle asuda. Noortevolikogu valimistel saavad osaleda nii kandideerijate kui hääletajatena kõik Rapla valda sissekirjutatud 13-26aastased.

Kandidaatide puhul mängib kõige suuremat rolli huvi - pole vaja muretseda väheste teadmiste, oskuste ja kogemuste pärast, kuna need tulevad ajaga ise. Täpsem info on tulekul, seni on kõigil huvilistel võimalik noortevolikogu tegevusel silma peal hoida raplanoored.wordpress. com ja Facebook'is „Rapla valla noored".

Noortevolikogule võib oma mõtetest kirjutada ja küsimusi esitada e-maili aadressile noortevolikogu@ rapla.ee.