Kogudus alustab kevadleeriga märtsi­kuu lõpus. Olgu öeldud, et leeritulekut ei pea võtma kui avalikku kinnitust, et tulija ongi usklikukandidaat valmis. Pi­gem on tegu elukestva õppe printsiibil toimuva tavalise täiendkoolitusega, - sarnaselt juhiloa taotlemisega vms. Alles leerikursuse käigus ja järel saab inimene kujundada pädevalt seisukoha kiriku ja usu suhtes. Leeriga mitte ei lõpe, vaid pigem algab individuaalne arenguprot­sess.

Puhja koguduse täiskogul k.a. 4. veebruaril valiti kogudusele järgnevaks neljaks aastaks uued juhtorganid. Juha­tuse esimehe amet usaldati Ülle Närs­kale, aseesimeheks sai Meelis Roosaar. Laekur ja raamatupidaja on Ave Štein, liikmed Eveli Roosaar, Tiina Paesalu, Janne Laas, sekretär Miina Kuusemaa. Nõukogusse kuuluvad Andres Arrak, Peeter Gimbutas, Tiit Lankots, Eve Naa­rits, Osvald Salo, Eeva Ilves, Arno Ratas, Helen Nõmm, Aare Nõmm, Anu Laas.

Koguduse eestvedajateks on saanud suhteliselt noored, haritud ja teotahteli­sed inimesed, kellega koos annab palju ära teha. Väärib märkimist, et nii kogu­duse esimees kui aseesimees on Kongu­ta valla elanikud; samuti neli nõukogu liiget.

Puhja kirikus asuva Müllverstedti ore­li (1881) renoveerimistööd edenevad jõudsalt. Orel on ajalooliselt väga väär­tuslik; Müllverstedti oreleid on män­gukõlbulikuna säilinud ainult kümme­kond; neist suuruselt teine on Puhja mehaaniline orel. Pill on kahjuks saanud tõsiselt kannatada Teise Maailmasõja käigus ja seatud algelisse mängukorda Mihkel Ploomi poolt üheksakümnenda­te keskel. 2012 aasta kevadel ette võetud oreliparandus läheb maksma 31000€ ja meistriks on valitud Olev Kents. Aasta jooksul on kogudus leidnud vahendid kolmandiku töö teostamiseks. Oreli pa­ranenud kõlapildist oli võimalik juba jõulujumalateenistusel kogukonnal osa saada.

Kogudus on väga tänulik Puhja Valla­volikogule, kes on oreliparandust to­etanud 2800€ ulatuses ja Konguta val­lale, kes on 2012. aastal oreliremondiks eraldanud 500€. Loodame, et ka 2013. aasta eelarves leitakse vahendeid meie pillide kuninga uuele elule aitamiseks. Kogudus tänab Kultuurkapitali, PRIAt ja paljusid kohalikke annetajaid. Eriti tänulikud oleme Konguta segakoorile, kes esimese julgena andis 2012. aasta Ülestõusmispühal kontserdi Puhja oreli renoveerimiseks. Konguta segakoorile järgnesid teisedki ja 2012 aasta jook­sul laekus heategevuskontsertidest üle 1070€! Kahjuks ei ole võimalik kõiki abi­lisi siinkohal nimeliselt esile tõsta, kuna Puhja Oreli Raamatusse on annetajate­na end kirja pannud tervelt 78 inimest! Tegelikke annetajaid on aga veel palju rohkem.

Käesoleval hetkel on meister paranda­mas oreli tuulepõhju ja mängutraktuu­re. Tegemist on suure tööga, mille kestel pilli kasutada pole võimalik, kuna viled on maha tõstetud ja eriti halvas korras olevad puitviled töökotta parandusele viidud. Kogudus loodab, et projekti­de ja heade inimeste toel on võimalik käimasoleva töö lõpetamine suvepe­rioodiks, mil orelil oleks võimalik anda kontserte. Ka Konguta valla inimesed saavad seda tööd toetada, tehes jõuko­hase annetuse EELK Puhja koguduse ar­vele nr. 1120103145 (selgituseks „orel"). Üheskoos jaksame paremini.