Kuigi Viimsi valla koolijuhid planeerisid valla koolide esimest ühist arendusseminari juba mõnda aega, sai see teoks täpselt õigel ajahetkel - siis, kui kõik koolid valmistuvad täie hooga uueks 2013/2014 õppeaastaks. Teatavasti lähevad just sel õppeaastal kõik Eesti koolid üle uuele riiklikule õppekavale.

Korraldusmeeskond pidas ühiselt aru, kes võiksid olla need lektorid-visionäärid, kelle teadmisi ja praktilisi kogemusi võiks õpetajatel vaja minna ning nii sai kokku väga aukartustäratav ning oma ala tippspetsialistide esinemistega täidetud koolituspäev.

Arenduspäeval osales kogu kooli personal

Arenduspäev oli mõeldud kõikidele Viimsi, Püünsi ja Prangli kooli töötajatele. Eesmärk oli luua ja tihendada Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate ja töötajate omavahelisi kontakte. See õnnestus ka väga hästi, sest lisaks ühistele teadmistele said osalejad vaheaegadel omavahel vesteldes kogemusi ja arvamusi vahetada ning nii mõnigi lahkus koolituspäevalt uute koostööpartnerite võrra rikkamalt.

Avaldati lootust, et selline ühine koolituspäev võiks saada traditsiooniks, sest Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate ja töötajate kokkupuutepunkte pole seni just palju olnud, kuigi vajadus selle järele on väga suur. Eesmärk anda õpilastele koolist kaasa eluks vajalikke teadmisi ja kogemusi ning olla suunaja ja teenäitaja on ju kõikidel õpetajatel ühine.

Päeva põhifookuses oli kaheksa läbivat teemat

Esinejad rääkisid oma ettekannetes tööturul toimuvast ning eriti just tööturu ootustest koolile, lähtudes konkreetselt igast läbivast teemast. Otsiti vastust küsimusele, millele saaks üldhariduskool igas teemavaldkonnas keskenduda ja milline on kooli roll ning kõige tähtsamad ülesanded.

Arenduspäeva programm koostati õppekava keskselt ja oli üles ehitatud läbivate teemade põhiselt. Läbivaid teemasid on kokku kaheksa: elukestev õpe ja karjääri planeerimine (lektor karjäärinõustaja, personalijuht ja koolitaja Tiina Saar), keskkond ja jätkusuutlik areng (lektor ettevõtja ja Eesti Gaia haridusprogrammi eestvedaja Toivo Aalja), kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (lektor TTÜ innovatsiooni ja rahvusvahelistumise prorektor Alar Kolk), kultuuriline identiteet (lektor G. Otsa nimelise Muusikakooli direktor Aarne Saluveer), teabekeskkond (lektor Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari direktor Kristi Vinter), tehnoloogia ja innovatsioon (lektor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsler Taavi Kotka), tervis ja ohutus (lektor Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi rekreatsiooniteaduste osakonna lektor dotsent Kaarel Zilmer) ning väärtused ja kõlblus (lektor Tuglase Seltsi tegevjuht Jaana Vasama).

Esimene ühine arenduspäev läks väga hästi korda, saadi uusi teadmisi ning nii mõnigi teema sai selgemaks ja arusaadavamaks. Päeva lõpus kuulutati välja järgmine kokkusaamine "Koolirahva suvepäevadel" 16.-17. augustil 2014.

Täname ürituse toetajaid: Ene Lille Harmoonikumist, Mailis Alti ja Rannarahva Muuseumi, Heli Rõõmu Rõõmustuudiost, TEA Kirjastust ja Viimsi SPAd.

Arenduspäeva korraldamisele aitasid kaasa Karmen Paul, Tiit Tali, Margit Võsu, Merike Hindreus, Greta Ammer, Gea Radik, Kadi Bruus, Kadri Kastehein, Lauri Pihlak, Mart Felding, Mailis Alt, Sigrid Üksi ja Tiina Piirisaar. Arenduspäeva modereerisid Gea Radik Püünsi Koolist ja Mart Felding Viimsi Koolist. Tuhat tänu Teile!