Priit Põldmäe juhtida on maa- ja keskkonnaameti töö. Jens Vendel asub juhtima sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonda. Madis Sarik jätkab abivallavanemana majandusalal.

Uus valitsus lähtub oma töös 23.oktoobril allakirjutatud koalitsioonilepingust. Agu Laiuse ja Mart Võrklaeva sõnul sisaldab koalitsioonileping mõlema koalitsioonipartneri valimislubadusi. Eesmärk on jõuda iga vallaelaniku jaoks veel meeldivama elukeskkonnani, kus meie inimestel oleks kena ja turvaline elada, töökohad ja sportimisvõimalused oleksid kodu lähedal ning igal lapsel oleks koht kaasaegses lasteaias ja head haridust andvas koolis.

Kindlasti jätkab vallavalitsus intensiivselt valla kõige suurema probleemi - lasteaiakohtade puuduse likvideerimisega. 2014. aasta lõpuks rajatakse juurde vähemalt 420 lasteaiakohta. Samuti panustatakse kergliiklusteede võrgustiku rajamisse alevike vahel ning spordi ja tervisespordi võimaluste avardamisse ning kahe suurema aleviku Jüri ja Peetri spordihoonete rajamisse.

Volikogu esimees
Agu Laius
agu@kysk.ee
Tel: 50 82 997

Rae vallavolikogu esimeheks valiti Agu Laius 2010.aastal. Alates 29.oktoobrist valis volikogu ta teiseks ametiperioodiks vallavolikogu esimeheks. Agu Laiuse põhitöökohaks on Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), mille juhina ta töötab alates KÜSK loomisest 2008.aastal. Dialoogil põhineva kodanikuühiskonna arengu edendamist peab Agu Laius oma kutsumuseks ning on tegelenud sellega üle kahekümne aasta. 1991. aasta mais, kui asutati MT Ü Jaan Tõnissoni Instituut, valiti Agu Laius seda juhtima ja oli selle juhiks 17 aastat.

Vallavanem
Mart Võrklaev
mart.vorklaev@rae.ee
Tel: 513 2166

Mart Võrklaev töötab Rae vallavalitsuses alates 2007.aastast. Vallavalitsusse tuli ta maakorraldajana tööle tookord üliõpilasena geodeesia alal. 2012 aasta 17.veebruarist sai Mart Võrklaevast abivallavanem majanduse alal ning sellel ametikohal töötas ta 4 kuud. 19.juuni volikogu istungil kinnitati Võrklaev vallavanemaks. Töökogemus enne vallavalitsusse asumist algas tal koolipõlves, mil ta tegi õpilasfirmat, mis korraldas koolipidusid. Tänane vallavanem juhtis ka Jüri gümnaasiumis Õpilasomavalitsust ning oli aktiivne väljapool koolielu ettevõtluse valdkonnas. Ülikooli ajal on Mart õpingute kõrval käinud edukalt kätt proovimas raamatumüüjana USA-s ja seda töökogemust hindab ta vaatamata raskusele väga heaks ja õpetlikuks.

Abivallavanemana majandusalal jätkab endisest koosseisust Madis Sarik
madis.sarik@rae.ee, tel 5551 5701

Madis Sarik on töötanud Rae vallavalitsuses abivallavanemana majandusalal alates 8.oktoobrist 2012. Varasemalt on ta töötanud ettevõtluse õpetajana Jüri gümnaasiumis ning samas koolis olnud paralleelselt ka haldusjuht. Sarik on olnud ettevõtja, juhtinud Läänemaa Spordi Liitu, kuulunud SA Läänemaa Arenduskeskuse nõukogusse ja osalenud paljudes spordialastes ettevõtmistes. Madis Sarik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1992.aastal üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetajana.

Ehituse ja planeerimise abivallavanem
Priit Põldmäe
priit.poldmae@rae.ee, tel 512 9380

Eelnevalt on Priit Põldmäe töötanud AS ELVESO nõukogu esimehena, Jõelähtme valla abivallavanemana. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli autoinsenerina ja omandanud haridusteaduste magistrikraadi.

Priit Põldmäe, mida soovite vallamajja tööle asudes muuta, mida ei ole kirjutatud koalitsioonilepingus?

Rae vald on olnud väga kiire arenguga ja täna on selgelt näha, et heaks elukeskkonnaks vajaliku infrastruktuuri rajamisega ei ole järgi jõutud. Puudu on lasteaia- ja koolikohtadest ning kergliiklusteedest. Ka teede olukord ei ole kohati kiita. Täna ei ole küsimus selles, et vallavõim ei taha või ei soovi kõike seda rajada, vaid puuduvad vahendid kõike seda kohe kiiresti ja korraga teha.
Seega näen põhiliseks väljakutseks just lisavahendite leidmise kas riigi või Euroopa toetuste näol või säästlikuma ja mõistlikuma majandamise tulemusel. Mul on heameel tänada inimesi, kes sotsiaalmeedias kirumise asemel on vallale appi tulnud ja omavahendite panustamise näol aidanud muresid lahendada! Sellises heas koostöös on ka edaspidi võimalik saada kiiremaid lahendusi.

Milline on teie silmis ideaalne abivallavanem?

Eelkõige peab abivallavanem olema vallavanemale abiks juhtimisel, mitte aga muutuma koormaks, kus viimane peab ka tema töö ära tegema. Loomulikult peab ta tundma valda ja eriti oma valdkonda ning olema pädev ja kompetentne kohaliku omavalitsuse toimimise õigusaktides ning omama niiöelda terviklikku pilti valla arengusuundadest ja sellest, kuhu omavalitsus oma arenguga tahab jõuda.

Kus olete õppinud ja kus hariduse omandanud?

Olen lõpetanud kohaliku Jüri gümnaasiumi neljanda lennuna ja hiljem Tallinna Tehnikaülikooli autoinsenerina. Hiljuti sain samast koolist lisaks veel haridusteaduste magistrikraadi. Jõelähtme abivallavanemana olen osalenud ehituse ja planeerimise täiendkoolitustel.

Haridus- ja sotsiaalameti abivallavanem Jens Vendel
Jens.vendel@rae.ee, tel 521 3893

Varasemalt juhtis Rae valla Spordikeskust ning töötas Jüri Gümnaasiumis õpetajana.
Jens Vendel on lõpetanud 2004. aastal Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna treeninguõpetuse ja spordijuhtimise eriala.

Jens Vendel, mida soovite vallamajja tööle asudes muuta, mida ei ole kirjutatud koalitsioonilepingus?

Endise Rae valla asutuse (Rae valla Spordikeskus) juhina pööraksin suuremat tähelepanu vallavalitsuse poolt kehtestatavate määruste ja korralduste selgusele. Vallavalitsus peaks kujundama ja andma valla asutuste juhtidele igapäevaste sisuliste tööülesannete täitmiseks üheselt arusaadavad juhtnöörid.
Vajadusel olen valmis keerukamate ülesannete lahendamiseks kaasama eksperte või oma ala spetsialiste. Usun, et senisest tihedam infovahetus erinevate osapoolte vahel aitab kaasa sujuvamale koostööle. Kultuurisündmused ja spordiüritused peavad kaasama veel enam Rae valla inimesi. Hea näide on Rae valla mängud, mis on kaasanud palju meie sportlikke inimesi. Peetri piirkonnal on tohutult potentsiaali nii ürituste korraldamise kui ka inimeste kaasamise osas.

Milline on teie silmis ideaalne abivallavanem?

Ideaalne abivallavanem on see, kes nii oma mõtete kui ka tegudega jõuab iga inimeseni.
Tal peaks olema aega ja võimalust kuulata iga vallaelaniku soove ja ettepanekuid.
Osalema tema valdkonda puudutavatel üritustel, et kohtuda inimestega ja olla eluga kursis. See võiks olla inimene, kes on eelnevalt antud valdkonnaga kokku puutunud, et tal oleks ettekujutus selle valdkonna probleemidest.
Abivallavanem, kelle vastutusvaldkonnaks on haridus ja kultuur ning sotsiaalhoolekanne, peab lisaks muudele omadustele olema ka kindlasti suure südame ja avala meelega.

Kus olete õppinud ja kus hariduse omandanud?

2004. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna treeninguõpetuse ja spordijuhtimise eriala. Kiili Gümnaasiumi lõpetasin 1998.
Kiili Kunstide Kool - muusikaosakond, metsasarve eriala. Tegelenud nii võistlustantsu kui ka kooris laulmisega, millele on kaasa aidanud lapsepõlvekodu hea kultuuriline taust.