Tallinna mnt 25 krundi suurus on 3519 m2, sihtotstarve 100% ärimaa, krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline maapinnast maksimaalselt 10 m kõrgune ärihoone, mille lubatud maksimaalne hoonealune pind võib olla 1502 m2.

Koos Tallinna mnt 25 kinnistu lähialaga on planeeritava ala suurus ligi 4000 m2 ning see asub Keilasse sissesõidul Luha tänava, Tallinna ja Uus-Paldiski maantee vahelisel alal jõe vahetus läheduses. Tallinna mnt 25 kinnistu on hoonestamata. Kinnistut läbivad vee- ja kanalisatsioonitorustikud on planeeritud ümber tõsta.

Nimetatud alale on varem koostatud ja 29.06.2004 Keila Linnavolikogu otsusega nr 38 kehtestatud Keila linna üldplaneeringut muutev Vesiveski II kinnistu detailplaneering, mis lubab sellele kinnistule ehitada kuni neljakorruselise korterelamu (Vesiveski II kinnistu uus aadress on Tallinna mnt 25).

Seda planeeringut ei ole tänaseni realiseeritud ning kinnistu on vahetanud korduvalt omanikku. Tallinna mnt 25 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtestamise järel tunnistatakse kehtetuks Vesiveski II kinnistu detailplaneering.

Tegemist on linna tähtsaima sissesõidu piirkonnaga T-8 Tallinn- Paldiski maantee ääres, mille rekonstrueerimise projekt on käesoleval ajal pooleli. Selle projektiga lahendatakse T-8 maantee ning Luha tänava ja Tallinna maantee ristmiku liikluskorraldus, mida ärihoone kavandamisel on arvestatud.

Tallinna mnt 25 kinnistul kasvab 12 m kõrgune tamm, mille istutas tolleaegse Keila Linna Rahvasaadikute Täitevkomitee esimees Peeter Kõresaar linna 50. juubeliks. Arendaja ja linnavalitsuse vahel on sõlmitud leping, et nimetatud puu likvideerimisel kompenseeritakse see linnale, kuna sellises suuruses tamme ei ole enam võimalik ümber istutada nii, et see ära ei kuivaks ja edasi kasvaks. Ülejäänud haljastus sellel kinnistul on isetekkeline ja väheväärtuslik.

Tallinna mnt 25 kinnistu ning selle lähiala detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Keila Linnavalitsuse 17. novembri 2011 korraldusega nr 324 - kinnistu omaniku Bellstar Properties OÜ taotuse alusel sooviga rajada kinnistule ärihoone. Detailplaneeringu tellijaks sai Keila Linnavalitsus, sest paneerimisseaduse § 10 lõike 61 punkt 4 kohaselt ei tohi ranna või kalda piiranguvööndis koostatava planeeringu tellimist üle anda huvitatud isikule ehk Bellstar Properties OÜ-le. Detailplaneeringu koostas Ruum ja Maastik OÜ arhitekt Maarja Zingel.

Keila Linnavalitsuse ja Bellstar Properties OÜ vahel sõlmiti 16.11.2011 lepingud Tallinna mnt 25 kinnistu detailplaneeringukohase teedevõrgu, tehnilise infrastruktuuri, avaliku ruumi ja maastiku väljaehitamiseks ning detailplaneeringu koostamise korraldamiseks ja finantseerimiseks.

Detailplaneeringu eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 19.-26.03.2012 ja avalik arutelu toimus 26.03. kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Avalikul arutelul osales 6 inimest. Arutelu käigus käsitleti piirkonna tehnovarustuse, liiklus- ja parkimiskorralduse, pinnase- ja sademetevetega seotud tänaseid probleeme ja kavandatava muudatuse ulatust ning mõju. Lisaks analüüsiti olukorda, kus naaberkinnistute piirdeaiad ja Heina 2a kuuri nurk asub osaliselt üle piiri Tallinna mnt 25 kinnistul.

Konstruktiivses õhkkonnas jõuti tekkinud küsimustes valdavas osas kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele.

Detailplaneering esitati esimest korda Keila Linnavalitsusele vastuvõtmiseks 13.07.2012.

Keila Linnavalituse spetsialistid vaatasid materjalid läbi ja esitasid täpsustavaid märkusi planeeringu seletuskirja ja jooniste kohta, mida projekteerija vastavalt korrigeeris ja täiendas. Seletuskirja ja jooniste täpsustused esitas projekteerija 14.09.2012 ja hiljem lisati Heina 2a kinnistu ja Tallinna mnt 25 kinnistu omanikega sõlmitud kokkulepe piiriülese kuuri kohta, mis vormistati 17.09.2012.

Detailplaneeringu kooskõlastasid vastavalt lähteülesandele AS Keila Vesi, Elion Ettevõtted AS, Päästeameti Põhja Päästekeskus, Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakond, AS Eraküte Keila osakond, Terviseameti Põhja talitus, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon ja Maanteeamet.

Pärast vastuvõtmist suunati detailplaneering avalikule väljapanekule 15.-29.10.2012.

Avaliku väljapaneku jooksul ei käinud ükski inimene Keila Linnavalitsuse inforuumis Tallinna mnt 25 kinnistu detailplaneeringuga tutvumas. Kogu vastav materjal oli kättesaadav ka Keila linna kodulehel, kuid see ei tekitanud kodanikel vajadust täpsustavate küsimustega pöörduda ei linnavalitsuse spetsialistide ega ka planeeringu koostajate poole. Hiljem Harju Maavalitsusele edastatud protestikiri aga viitas asjaolule, et detailplaneeringu materjalidest ei ole õigesti aru saadud.

Avaliku väljapaneku käigus laekus detailplaneeringu kohta kirjalik arvamus Maria ja Vladimer Tabagarilt (naaberkinnistu - Tallinna mnt 23 omanikud), kes olid mures sademetevete, transpordi- ja liikluskorralduse ning kõnniteede lahenduse pärast ja lisaks ei meeldi neile, et planeeritud ärihoonesse kavatsetakse rajada toidukaupade kauplus.

Keila Linnavalitsus vastas 05.11.2012 kirjaga nr 4.2-1.6/2092 -13 ja Bellstar Properties OÜ e-kirjaga perekond Tabagarile ning selgitasid linnaehituslikku olukorda. Keila Linnavalitsuse saalis korraldati 12.11.2012 kell 17.30 avalik arutelu, kus osales 10 inimest, nendest 3 linnakodanikku (Maria Tabagari naaberkinnistult, Ants Leemets Jõe tänavalt ja Marika Randmäe Tallinna maanteelt), 3 linnavalitsuse esindajat, 2 inimest arendaja poolt ja 2 projekteerijat.

Avaliku arutelu käigus vastati linnakodanike kõikidele küsimustele. Maria Tabagari ei jäänud lõpuks rahule vaid asjaoluga, et naaberkrundile võib tulla Maxima kauplus.

Arutelu käigus kokkulepet ei saavutatud ja Keila Linnavalitsus saatis detailplaneeringu materjalid Harju maavanemale järelevalve teostamiseks. Harju Maavalitsuses oli 18.12.2012 koosolek, kus käsitleti veel kord kõiki Maria Tabagari poolt varem tõstatatud küsimusi.

Maria Tabagari see ei rahuldanud ja ta esitas Harju Maavalitsusele uue avalduse tulevase kaubanduskeskuse rajamise vastu koos selle juurde kogutud allkirjadega kolmel lehel - kokku 91 allkirja. Paljud olid oma allkirja juurde kirjutanud numbri, mitme inimese soovi nende allkiri väljendab, andmata aru, et anonüümne kiri ja ebaisikuline protest ei ole aktsepteeritav.

Harju Maavanem tutvus Tallinna mnt 25 kinnistu detailplaneeringu materjalidega ja jõudis järeldusele, et planeerimismenetluses ei ole tehtud vigu, andis oma heakskiidu ja tagastas materjalid koos hiljem lisatud protestikirjaga Keila linnavalitsusele.

Vaatamata sellele analüüsis Keila linnavalitsus nimetatud kirja. Allkirju oli kogutud Kruusa 11 maja, Niidu, Allika, Luha, Vasara, Tallinna mnt, Koidu, Piiri, Põhja, Pae tänava elanikelt ning isegi Põllu 1a ühiselamust ja Keila vallast Kulna külast, kes kõik arvasid, et nagu võiks kavandatav kauplus häirida linnaelanike privaatsust ja rahu ning varjaks nendel vaadet kirikule Keilasse sissesõidul.

Allkirja andnud kodanike nimede juures ei olnud kontaktandmeid v.a paaril inimesel, kes on märkinud elukohaks Tallinna mnt 11. Viie kodaniku nimi ei olnud loetavalt kirjutatud ja mõned ära toodud nimed võiksid rahvastikuregistri andmetel elada Tallinnas või Tartus vm, kuid Keilas selle nimega isikuid registreeritud ei ole. Tallinnasse ja ümbritsevatesse valdadesse (Keila, Vasalemma, Padise) on registreeritud ligi 16% allkirja andnud inimestest.

Analüüs näitas, et allkirja andnud inimestest rohkem kui pooled elavad linna teistes piirkondades või hoopis Keilast kaugemal. Kuigi demokraatlikult valmiva planeeringulahenduse juures võivad oma arvamust avaldada kõik inimesed, ei näita taoline kampaania korras allkirjade kogumine adekvaatselt, millega inimesed nõus ei ole ja mis neid planeeringu juures häirib.

Planeeritava ala lähiümbrusest - Luha, Heina, Tallinna mnt ja Kalda tänava elanikke oli allkirja andnud inimeste hulgas 26 (elukoht rahvastiku registri andmetel) ehk ligi 20%.

Mitte keegi Luha tänava äärsete väikeelamute elanikest ei ole protestiavaldusele allkirja andnud, kuigi kavandatav liikluskorralduse muudatus võib nende elukeskkonnale mõju avaldada, sest Luha tänav rekonstrueeritakse põhitänavaks ja prognoositavalt võib seal liikluskoormus kasvada tänase Tallinna mnt koormuse arvelt, kuna viimane kavandatakse väiksema koormusega jaotustänavaks.

Kõige rohkem on detailplaneeringule vastu olnud Tallinna mnt 23 elav Maria Tabagari.

Nende pere kinnistut piirav aed ei ole nende kinnistu piiril, vaid asub kaugemal Tallinna mnt 25 kinnistul. Maria Tabagari väidab, et nad ei ole ise seda aeda rajanud ja ei kasuta seda võõrast maad oma hoovina, kuid on ilmselge, et keegi teine ei saa täna seda maad seal samuti kasutada.

Seega on arusaadav, miks planeeritud lahendus, mis ka kinnistu piirid täpselt paika paneb, neile ei meeldi. Tabagari poolt esitatud vastuväited on subjektiivsed ning inimlikul tasandil võib neid ehk mõista, kuid linnaarengu seisukohalt neist lähtuda ei saa.

Iseseisva avalduse on esitanud Jelena Krasnova, kes KÜ Luha 13 juhatuse liikmena avaldab pahameelt, et uue kaubandushoone juurde on kavandatud vähe parkimiskohti.

Detailplaneeringus on parkimiskorraldus ja parkimiskohtade arv planeeritutud vastavalt normidele ning kui kaupluse külastajad hakkavad parkima tänavate äärde, siis saab seda edaspidi reguleerida liikluskorralduse vahenditega.

Keilas on olnud ka varem vastuseisu detailplaneeringutele, millega soovitakse rajada uusi kauplusehooneid. Reeglina on protsessi käigus kõik kitsaskohad lahendatud ja kohalikud elanikud on hiljem tänulikult vastu võtnud uued kauplused ja neile seal avanenud valikuvõimalused (Selver, Grossi pood).

Tallinna mnt 25 kinnistule planeeritud ärihoone ja uue liikluskorralduse valmimise tulemusena muutub sissesõit Keila linna kaasaegsemaks ja esinduslikumaks.

Oluline on märkida, et kavandatava ringristmiku rajamisega muutub liiklus ohutumaks mitte ainult Luha tänava ristmikul, vaid ka Uus-Paldiski maanteel, kus on edaspidi takistatud liikumine suurel kiirusel.

Planeeritav ala on Keila linna üldplaneeringu kohaselt ärimaa piirkonnas ja detailplaneeringuga ei kavandata üldplaneeringu muutmist.