Märgistuse ja teabe avaldamisega seonduvad nõuded saavad alguse taimekaitsevahendi põhjalikust hindamisest enne selle turule lubamist. Ohtu mesilastele hinnatakse eraldi, vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juhendile (Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees). Samuti toimub põhjalik hindamine teiste keskkonnamõjude (mõju veeorganismidele, imetajatele jne) osas. 

Vastavalt hindamistulemustele, mis võtavad arvesse taimekaitsevahendi kõiki koostisaineid, otsustakse, millised riski ja ohutuslaused peavad olema kantud taimekaitsevahendi pakendile.
Ohu- ja hoiatuslaused, mis kajastavad hindamise tulemusel kindlaksmääratud riske ja ohte ning peavad olema kantud ka taimekaitsevahendi märgistusele, tulenevad Euroopa Komisjoni määrusest (EL) nr 547/2011.

Vastavalt määrusele peab märgistusel kajastuma toimeaine, mille ohtlikkus samuti peab olema enne turule lubamist hinnatud.

Kuna tegemist on kemikaalidega, kehtib lisaks taimekaitsevahendite eriseadustele veel rida nõudeid, milledest üks on ohutuskaardi nõue, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (nn REACH määrus). 

Ohutuskaardil peavad olema kajastatud kõik ohtlikud ained, aga seda ei pea turustatava kemikaaliga sh taimekaitsevahendiga kaasa andma, vaid see peab olema saadaval turustuskohas isiku nõudmisel. Täiendav info REACH määrusest on saadaval Kemikaaliameti veebilehel.
Igal inimesel on õigus küsida müüjalt ka ohutuskaarti, ja kui seda pole esitada, jätta ost tegemata.

Margus Ameerikas, Baltic Agro ASi arendusdirektor:

Pakendile märgivad tootjad need ained, mida regulatsioonidega nõutakse. Kui regulatsioonid näevad ette näidata ära toimeained, siis nii tehakse. Kui ohtlikud võivad olla mõned lisandid? See sõltub nagu ikka kogusest ja kontsentratsioonist. Lisandiks võivad olla värvained, kleepained jne. mis kas parandavad toimet, säilivust või annavad märku töötlemisest jne. Kui neid ei peeta ohtlikuks siis neid ka ei kajastata.

Tiiu Annuk, Scandagra Asi Eesti nõustaja:

Pakendile kõiki abiaineid ei märgita, kuid ohtlikud abiained on olemas ohutuskaardil ja seega kõigile kättesaadav info. Kõikidel tootjatel on õigus taimekaitsevahendi ohutuskaarti saada ja küsija on selle alati saanud. Meie toodete kohta on need olemas kodulehel www.scandagra.ee/et/tooted/taimekaitse