Samal põhjusel soovitasid nad kõrvale jätta Nabala looduskaitsealast paunana ida poolt mööduva trassi, kuna see ei osutunud variantide võrdluses KSH kriteeriumite, tehniliste, ehitusmaksumuslike ja sotsiaal-majanduslike tulude-kulude lõikes eelistatuks.

Nõnda jääksid maavanemate ettepaneku kohaselt Põhja-Raplamaal alles 16A ja 16D ehk Prillimäe alevikust läänes ja Salutaguse külast idas kulgevad trassid.

Praegu veel kehtiva seaduse järgi otsustavad trassiasukoha maavanemad, juulis jõustuv uus planeerimisseadus pakub aga välja võimaluse planeerida riigile olulisi joonobjekte riigi eriplaneeringuna ja määrata asukoht valitsuse tasandil, maavanematelt ja kohalikelt omavalitsustelt nõusolekut küsimata.