Projektiga on ette nähtud mõisapargile uue geoaluse koostamine, nelja hektari suurusele alale sademeveesüsteemide ja pargiteede rekonstrueerimise töö- projektide koostamine, tiikide puhastamine ja korrastamine, sademeveesüsteemide korda tegemine, teede korda tegemine, pinkide, stendide ja prügikastide paigaldamine. Kogu projekti taotluse maht oli 103 735 eurot.

KIK-i juhatuse otsusega rahuldati aprillis Viimsi valla taotlus summas 88 174,75 eurot (85 protsenti taotletavast summast). Omafinantseeringu leidmiseks (15 protsenti 103 735 eurost) esitati taotlus KIK-i looduskaitse programmi, millele tuli positiivne otsus maikuus – toetada taotlust 15 560,25 euro osas. Kokku on Viimsi vald saanud läbi kahe taotluse ilma omafinantseeringuta toetust KIK-ilt 103 735 eurot Viimsi mõisapargi korrastamiseks.

Projekti eeltegevustega alustati juba juunikuus. Augustis koostati uus pargi geoalus (kaardistamaks kõik sademeveesüsteemid, trassid ja puud), sügisel alustati tööprojektide tehniliste tingimuste koostamisega, eesmärgiga avaldada projekteerimise hange ning saada aasta lõpuks kummagi tööprojektiga valmis. Ehitustööd on kavandatud 2016. aastasse. Ehitustöödega on kavas kõik kolm tiiki puhastada ja vajadusel kaldaid kindlustada. Keskmisele tiigile, mille äärest tee mööda läheb, rajatakse osaline piire ja tugimüür teepoolsele kaldale, samuti tehakse vaateplatvorm praeguse kaevu peale. Teisele poole teed, kus vesi laskub, taastatakse kaskaad, et vesi saaks taas pargis suliseda ja laskuda kivilt kivile. Korrastatakse sademeveetorud ja kraavid, mis vee tiikidesse juhivad.

Tänaseks on Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS-i abil valminud ka uus eesvoolu toru mõisapargile (600 mm läbimõõduga kollektor tuleb mööda Paadi teed ja läheb Randvere tee alt läbi pargi territooriumile), kuhu kõik liigsed sademeveed juhtida – sinna suunataksegi tiikide ülevoolud ja liigvesi. Lisaks sademeveesüsteemide korrastamisele on kavas korrastada Mõisapargi tee alates alumisest rekonstrueeritud lõigust kuni Johan Laidoneri teeni. Samuti saab korda tehtud Maria Laidoneri tee alates Pargi teest, mis taastatakse kuni Laidoneri monumendini. Viimsi vald kavandab veel täiendavalt valgustuse juurde ehitamist valgustamata lõigule. Rekonstrueeritud teede äärde paigaldatakse uued ja pargimiljöösse sobivad pingid ja prügikastid. Lisaks pannakse välja stendid, mis tutvustavad pargis liikujatele pargi väärtusi – erinevaid liike ja kooslusi. Töödega on plaanis valmis saada 2016 juuni lõpuks.

Paralleelselt mõisapargi korrastamisega valmib Pargi tee äärde jalg- ja jalgrattatee koos tänavavalgustusega, maksumusega ligi 209 000 eurot.

Tee ehitustöödega samal ajal on teostatud pargis vanade sademeveetorude puhastamist ja maa alt on leitud mitmed sademeveekaevud, mille olemasolust seni info puudus. Kommunaalamet on teinud pargis nii survepesu, torude asendamist, kaevude taastamist, kaevetöid, täiendavaid geodeetilisi töid, kui ka tellinud sademeveetorude ehitamist – kokku ligi 5000 euro eest.

Edasi on kavas jätkata mõisapargi korrastamist ning uute taotlusvoorudega hankida rahalisi vahendeid pargi kuivendussüsteemide korrastamiseks ülejäänud aladel, samuti alustada dendroloogiliste töödega ning paigaldada parki veelgi rohkem pinke ja taastada vanu teid. Tuleval aastal on kavas täiendavalt veel teostada Pargi tee katte remonti ning vahetada välja amortiseerunud Mõisapargi tee kate Statoili ringristmikust kuni Johan Laidoneri teeni. Samuti on kavas rajada ümber keskmise tiigi tee ja väikene sild, et pargile tekiks nn süda (keskne ala), millest hargnevad igas suunas teed.

Käesoleval ja tuleval aastal investeeritakse mõisapargi taristusse ja pargi korrastamisse kokku ligi 350 000 eurot, mille tulemusena saab Viimsi mõisapark täiesti uue näo ja uue hingamise.