Samuti soovitakse aine keelustamist põllumajanduses, kui vajalikuks umbrohutõrjeks piisab bioloogilistest alternatiividest (st „integreeritud taimekaitsesüsteemidest“).

Glüfosaadi kasutamine tuleks parlamendi hinnangul täielikult keelustada 15. detsembriks 2022.

ELi riskihindamine glüfosaadi litsentsi pikendamiseks on aga olnud vastuoluline. ÜRO vähiuurimiskeskus, ELi toiduohutusamet ja ELi kemikaaliamet on jõudnud toimeaine ohutuse suhtes erinevatele järeldustele.

Parlamendi resolutsioonis märgitakse, et avalikustatud glüfosaati sisaldava toote Roundup omaniku ja tootja Monsanto sisedokumendid seavad kahtluse alla mõningate ELi ohutushindamistes kasutatud uuringute usaldusväärsuse.

Parlamendiliikmed leiavad, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbi viidav teaduslik hindamine peaks põhinema üksnes sõltumatutel avaldatud uuringutel, mille on tellinud pädevad ametiasutused ja mis on läbinud vastastikuse eksperdihinnangu. Resolutsioonis lisatakse, et ELi vastavatele ametitele tuleks anda selleks piisavad vahendid.

Mittesiduv resolutsioon võeti vastu 355 poolthäälega. 204 parlamendiliiget oli vastu ja 111 jäi erapooletuks. ELi liikmesriigid hääletavad Euroopa Komisjoni ettepanekut glüfosaadi turustamise litsentsi pikendamise kohta kolmapäeval.

Euroopa kodanikualgatus, milles nõutakse toimeaine keelustamist, on kogunud vähem kui aastaga rohkem kui miljon allkirja. Euroopa Parlamendis toimub novembris sel teemal avalik kuulamine.

Kevadel toetas Eesti glüfosaadi kasutusloa tähtaja lühendamist üheksale aastale ning täiendavaid teadusuuringuid glüfosaadi ohutuse hindamiseks. Seisukoha kujundamisel võti arvesse põllumajandussektori ja keskkonnaorganisatsioonide esindajate arvamust ning Riigikogu maaelukomisjonis toimunud arutelusid.
Mis on glüfosaat?
  • Glüfosaati sisaldav taimekaitsevahend on umbrohutõrjevahend orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, kesadel, ümberküntavatel põldheinapõldudel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, teraviljal, rapsil ja linal koristuseelseks umbrohutõrjeks ning ristiku-, rapsi- ja linapõldudel võrmi kollete hävitamiseks.
  • Glüfosaadil põhinevaid taimekaitsevahendeid lubavad professionaalseks
    kasutamiseks praegu kasutada kõik 28 Euroopa Liidu liikmesriiki.
  • Euroopa Komisjon kehtestas 1. augustist rangemad piirangud glüfosaati sisaldavatele taimekaitsevahenditele, mistõttu Eestis keelatai 14 taimekaitsevahendi müük. Nende toodete kaubanduslikud nimetused on Agro-Glyfo 360, Amega 360 SL, Klinik 360 SL, Barclay Barbarian 360, Dominator, Glyphomax, Glyfos Supreme, Glyphogan 360 SL, Master Gly 36T, Rodeo, Roundup FL 540, Rosate 36, Shyfo, Symbol. Tooteid ei tohi enam Eestisse tuua alates 22. augustist. Põllumajandusamet on andnud nendele taimekaitsevahenditele ajapikenduse müügiks kuus kuud ja seejärel veel täiendavalt kasutamiseks 12 kuud.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid