Kenakeele eest seisjad EKIst on koos õiguskantsleriga kokku kogunud kenakese portsu hoiatavad näiteid sellest, milline me emakeel küll olla ei tohiks. Neid nüüd lugeda pakumegi. Samas õhutame: kui olete ise kolekeelsete kolekirjadega kokku puutunud saatke neid meilegi. Meil pole plaanis mitte üksnes ehmatavate tekstinäidete jätkuv avaldamine, vaid püüame koostöös keelekorraldajatega teile abiks olla tekstide inimkeelde tõlkimisel.

Nüüd siis senini kogutud näidete juurde.

Erihoolekandeteenust saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse puhul ning seitsme päeva jooksul kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kokkulepitud tähtpäevast arvates. Kui isik ei ole nimetatud tähtaja jooksul teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

***

Käesoleva seaduse § 1391 lõikes 2 nimetatud isik, kes soovib saada pensionäritoetust, peab esitama ühekordse vastavasisulise teabe 31. augustiks Sotsiaalkindlustusametile, kui talle või temaga samas rahvastikuregistrisse kantud elukohas elavale isikule osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, välja arvatud ööpäevaringne erihooldusteenus ja kogukonnas elamise teenus,– teabe ööpäevaringse hooldusteenuse saamise kohta alates 1. aprillist kuni 30. septembrini või teabe vastava asjaolu muutumise kohta.

***

Töötukassa toimetab kätte osalise töövõimega isikule käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse vastavalt isiku poolt töövõimetoetuse taotluses tehtud valikule elektrooniliselt, lihtkirjaga või tähtkirjaga või teeb selle kättesaadavaks töötukassa kohalikus osakonnas viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

***

Tehingu teine pool võib võlgnikult nõuda tehingu järgi üleantu tagastamist, tagastamise võimatuse korral aga üleantu väärtuse hüvitamist tagasivõitmise korras kuue kuu jooksul tehingu teiselt poolelt vara väljamõistmise kohtuotsuse jõustumisest alates, kui aga tehingu teine pool on andnud tagasivõitmisele kuuluva vara sissenõudjale üle kohtuotsuseta, siis vara üleandmise päevast alates.

***

Erihoolekandeteenust saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse puhul ning seitsme päeva jooksul kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kokkulepitud tähtpäevast arvates. Kui isik ei ole nimetatud tähtaja jooksul teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

***

Sihtasutus avaldab kahetsust käesoleva asjade käigu üle, kuid antud juhul puudus sihtasutusel muu valik, kuivõrd sihtasutusel on vaja tagada lepinguga tellitud tööde nõuetekohast jätkuvat teostamist piiratud ajaressursi sees, kus on antud lepingu täitmisega seonduvalt olulisel määral kaotatud ka aega vaidlustele, mis ei ole kuidagi aidanud kaasa tähtaegselt püstitatud tulemuste saavutamisele ja mis üldises plaanis on keskendunud sellele, kuidas sihtasutus peaks aru saama töö eesmärkidest, kuigi sihtasutus on lepingulises suhtes tellija ja järelikult ka see, kes on pädev ütlema, milles seisneb tellitud töö ja mis töö vajab tegemist.

***

Töötamistoetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud puudest tingitud töötamisega seotud tegelike kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni 10-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on maksimumsummast väiksemad, makstakse toetusena välja puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa.

***

Lisaks enda poolt koostatud ülesannetele, toimub jooksvalt ka teiste poolt koostatud ülesannete tagasisidestamine.

***

Ka nende uuringute põhjal toimub Gruusia õpilastes positiivseid arenguid, eriti just kõige nõrgemate õpilaste osas.

***

Perekeskis vägivallatsenud isikut on võimalik 48 tundi tülikoldest eemal hoida.

***

Hea usu põhimõttest tulenevalt oleks vastuvõetamatu, aga ka vastuolus privaatautonoomia, ettevõtlusvabaduse ja omandiõiguse põhimõttega, kui sellises olukorras asuda seisukohale, et ühelgi juhtorgani liikmel ei oleks seadusest tulenevat juhtorgani liikme pädevust.

***

Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ning kehtib kuni kõikide lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt, kui Lepingust ei ole ennetähtaegselt Lepingus või seaduses ettenähtud juhtudel taganetud.

***

Sihtasutuse organisatsioonipõhise strateegia aastateks 2015–2020 eesmärgiks on määratleda sihtasutuse ja selle ühiskondliku mõju visioon, mida sihtasutus järgib oma eesmärkide seadmisel ja tegevuste elluviimisel, visiooni saavutamiseks vajalikud valdkondlikud mõjueesmärgid, sihtasutuse missioon, väärtused ja organisatsioonipõhised arengueesmärgid.

***

Volikogu esimehele, kellele volikogu on määranud töötasu või hüvituse käesoleva seaduse § 22 lg 1 p 21 alusel, makstakse seoses volikogu esimehe volituste tähtajalise lõppemisega volikogu otsusega hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta kuu keskmise töötasu või hüvituse kuuekordses ulatuses, kui volikogu esimehe volitused lõpevad volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamisega ning ta on volikogu esimehena töötanud vähemalt ühe aasta enne ühinemise käigus moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeva.