Missugune protsess käivitub keskkonnaametis, kui metsateatis on esitatud eraldistele, mis asuvad looduskaitseliste piirangutega alal?
Kui metsateatis esitatakse looduskaitseliste piirangutega metsa, suunab metsaregister metsateatise alati spetsialisti lauale. Need on kõik kaalutlusotsused, mida ei tehta automaatselt.Need vaidlustatud metsateatised ongi kõik niisugused, mille puhul keskkonnaamet lubab raiet etteseatud tingimustel ja piirangutega teha?
Jah. Vaidlustatud on seda, et ei ole tehtud Natura mõju hindamist igale metsateatisele.
Aga oleks niisugune hindamine iseenesest otstarbekas?
Tõenäoliselt ei oleks, sest see mõjude hindamine näeks välja täpselt samamoodi, nagu on kaitse-eeskirja moodustamisel tehtav seletuskiri, kus need mõjud on juba lahti räägitud.
Aga vaided on esitatud ja vaatame neid läbi.
Tegelikult ei ole raiumine looduskaitsealadel selline tegevus, mida oleks nüüd rohkem tegema hakatud.
Jah, võtame siinkohal arvud ette.