Raieõiguste oksjonid

Raieõiguste oksjonitel on metsaomanikel võimalik müüa oma maa pealt eri tüüpi raieid nii, et maa jääb omanikule tuleviku tarbeks alles. Raieiõigusi saavad osta ASi Timber põhjaliku taustakontrolli läbinud ettevõtted, kelle käekiri metsas, maksekäitumine ja ajalugu on puhas. Hetkel on selliseid ettevõtteid Eestis ~200 ja kõik nad jälgivad pidevalt timber.ee oksjonikeskkonda. Kuigi Eestis registreeritud metsafirmasid võib olla rohkem, ei ole kõik kindlasti sellised, kelle töö eest metsas me vastutada julgeks. Meie tiheda sõela on läbinud vaid parimad ja tublimad, keda oksjonikeskkonnas pakkuma lubame. Paljude metsafirmade omanikud või juhid on meile väljastanud tagatiseks ka eraisikukäendused summas 100 000–300 000 eurot, mis tagab selle, et kõikvõimalikud probleemid saavad pärast raietööde lõppu kindlasti lahendatud.

Meie jaoks on väga oluline, et me ei lubaks enda kliendi metsa toimetama ühtegi ettevõtet, kes ei tegutse korrektselt või ei järgi seadusi või metsamajandamise head tava. Kuna maa jääb pärast raietöid metsaomanikule alles, on väga oluline, et raietööd oleksid tehtud korrektselt, järgides kõiki metsanduse eeskirju. Metsatööde järelevalvet teeb keskkonnainspektsioon ja tellides metsas raietööd või müües raieõiguse otse mõnele oskamatule metsafirmale, võib metsaomanikul tekkida hiljem probleeme nii oma maa seisukorra taastamise kui ka keskkonnainspektsiooni menetlusega.

Raieõiguse müük oksjonil on metsaomanikule tulusaim ja mugavaim viis oma metsa majandamiseks. Alternatiivide, nagu „väljatuleku peale” metsafirmaga kokkuleppe tegemine või ise raietöö tegemine, puhul jääb risk metsast tuleva sortimendi ja mahu osas metsaomaniku kanda. See tähendab, et tegelikud kogused, mis metsaomanik metsast saab, võivad olla oodatust väiksemad, kuid metsafirma saab oma tööraha sellegipoolest kätte ega riski millegagi. Korrektselt tegutsev ja motiveeritud metsafirma oskab sama metsa majandada tunduvalt paremini ja realiseerida materjali selliselt, et sealt saadav tulu on tunduvalt suurem. Täpsetest numbritest, kuidas iga euro võib anda metsaomanikule suure vahe, võid lugeda meie artiklist: „Kuidas metsaomanik teenust tellides parimast hinnast ilma jääb”.

Raieõiguste oksjonil on positiivne külg ka metsafirmade jaoks. Timber.ee oksjonikeskkonnas avaldatakse raieõiguste oksjoneid iga päev ja metsafirmad oskavad oma plaanides selle mahuga arvestada. Samuti on metsafirmadele teada, et metsaomanikud on oma raieõigust oksjonile pannes oma müügiotsuses kindlad ja seda kinnitavad korrektselt vormistatud dokumendid. Rohkem läbirääkimisi või ajamahukat kauplemist metsaomanikuga pidama ei pea. Nii ei pea metsafirma muud tegema, kui tutvuma pakutava metsaga ja oksjonil oma kõrgeima hinna pakkuma. Selliselt säästab metsafirma oma aega ja raha ning saab keskenduda oma põhitööle.

Raieõiguste oksjoneid viime läbi internetis timber.ee oksjonikeskkonnas klassikalise ehk inglise oksjoni vormis. Selle põhimõte on lihtne: kõik raieõiguse oksjonil osalejad saavad kahe nädala jooksul pakkuda üksteisest kõrgemat hinda. Viimase, kõrgeima hinna pakkuja on oksjoni võitja.

Metsa raieõiguse oksjoni puhul mõjutab selle hinda metsast saadav materjal, raie tegemise keerukus ja materjali turustamise võimalused. Kui oksjonil osalejaid on mitmeid ja hind kerkib kõrgele, leitakse viisid ka raiejäätmete ning muu vähemväärtusliku realiseerimiseks ehk piltlikult iga käbi ja oks läheb kaubaks. Seeläbi kasvab ka metsaomaniku saadav tulu metsast.

Kuidas aga osa metsafirmasid saab sama metsa eest metsaomanikule tunduvalt kõrgemat hinda maksta kui teised, võib lugeda timber.ee kodulehelt „Metsa hindamine” alt. Kõigi lõppenud timber.ee raieõiguste oksjonite hindade ja statistikaga saad tutvuda oksjonikeskkonnas oksjonite ajaloo all.

Metsakinnistute oksjonid

Kui metsaomanikul metsa majandamise soovi ei ole, korraldab timber.ee ka metsa kinnistute oksjoneid.

Eestis on palju metsafirmasid, suurmaaomanikke, investeerimisfonde ja eraisikuid, kes on alati huvitatud metsamaa ostmisest ning on valmis selle eest kõrget hinda maksma. Tuhatkond sellist ostjat oleme koondanud timber.ee oksjonikeskkonna taha, kellega suhtleme iga päev ja kellele saadame ka teavitusi algavate metsakinnistute oksjonitest. Oksjonit välja kuulutades on meil hästi teada, kes ja kus võiks sellel oksjonil potentsiaalsed ostjad olla. Mõistlik on huvilised oksjonil omavahel võistlema panna, et nende seast selguks kõrgeima hinna maksja.

Metsakinnistute oksjonite puhul on huviliste ring harilikult laiem kui raieõiguste oksjonite puhul. Metsakinnistu hinda mõjutavad lisaks seal kasvava puistu väärtusele ka muud, tihti ka emotsionaalsed tegurid ja metsakinnistu tulevikuväärtus. Seetõttu toimuvad kinnistute oksjonid pimepakkumise ehk n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada. Oksjoni tähtaja saabudes avatakse kõik pakkumised korraga ja võitjaks osutub kõrgeim pakkumine.

Oksjonil osalejad ei tea, kui palju on konkurente ja millist hinda nad on valmis pakkuma. Nii piisab oksjonil hea tulemuse saavutamiseks ka sellest, kui mitmest pakkujast vaid üks on valmis metsa eest märkimisväärselt rohkem maksma. Veebis reaalajas toimuval oksjonil loobuksid konkurendid ehk pärast mõningast hinnatõusu, kuid kinnistu müügi puhul annab pimepakkumine meie kogemusele tuginedes tunduvalt parema tulemuse. Täpsemaid näiteid on meie metsaspetsialistid valmis ka jagama.

Metsakinnistule pakkumise esitamiseks peavad osta soovijad enda pakkumise edastama iga oksjoni jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud ja ligipääs saabunud pakkumistele on ainult ASi Timber juhatusel. Nii on välistatud ka võimalikud kokkumängud ja oksjoni tulemuste manipuleerimine.

Sama loogika alusel korraldab AS Timber suurtele metsafirmadele, fondidele ja teistele investoritele suunatud kinnistute pakettide oksjoneid, kus korraga on müügis üheks paketiks liidetuna mitmeid (kümneid) metsakinnistuid korraga. Kinnistute pakette ostavad pigem suured metsafirmad ja investeerimisfondid, kellel on huvi paigutada suurem kogus raha metsamaasse, osta ka raiutud metsamaad, noorendikke ja keskealist metsa, mida veel raiuda ei saa, kuid mis sobib pikaajaliseks investeeringuks.

Milles seisneb timber.ee metsaoksjoni teenus ja mis see maksab?

ASi Timber teenustasu on 5% õnnestunud oksjoni lõpphinnast. Ühtegi lisakulu ega varjatud tasusid ei lisandu ei müüjale ega ostjale.

Meie huvi on metsaomanikuga ühine – saada metsa eest kõrgeim võimalik hind, sest ka meie tasu suurus sõltub otseselt sellest, kui edukas on oksjon. Erinevus seisneb aga selles, et erinevalt metsaomanikest, kes müüvad oma metsa ehk kord-paar elu jooksul, tegeleme meie sellega iga päev ja meil on kogemus, kuidas metsaomanike huvide eest seista ning turult metsa eest maksimaalne hind saada.

Arvutame metsa väärtuse, millest odavamalt ei tohiks metsaomanik oma metsa kindlasti müüa. Oksjoni alghinda määrates võime aluseks võtta ka metsaomaniku nägemuse või varem tehtud hinnapakkumise, liidame sinna oma teenustasu ja avaldame oksjoni. Selliselt võib metsaomanik kindel olla, et saab oksjonilt vähemalt sama suure summa, kui talle juba on pakutud.

Mida metsaomanik meilt saab?


1. Korrektsed lepingud

Oleme oksjonitel osaleda saavate metsafirmadega sõlminud siduvad lepingud. Oksjoni võitjal ei ole tehingust võimalik taganeda ilma leppetrahvi tasumata.

Oksjonit avaldades sõlmime ka metsa omanikega lepingu. Metsafirmadel on kindlus, et kui nad kulutavad aega metsa ülevaatamisele ja hinna arvutamisele, siis nad saavad ka osta, kui on oksjonil kõrgeima hinna pakkujad.

Nii hoiavad kõik pooled kokku aega ja raha, mis muidu kuluks kauplemisele ja lepingute sõlmimisele.

2. ASi Timber vastutus

Raieõiguste oksjonite puhul vastutame metsa seisukorra eest pärast tööde lõppu. Kui on lahendamist vajavaid probleeme, siis tegeleme sellega. Vajadusel võime ette võtta ka kohtutee, et metsafirma oma tekitatud probleemid lahendaks.

3. Suhtleme metsafirmadega ja müüme

Teame, millised metsaettevõtted kus piirkonnas tegutsevad ja millist materjali kellelgi vaja on. Suhtleme metsafirmadega iga päev ja tagame selle, et info metsaoksjonite kohta oleks kõigil huvilistel õigel ajal käes. Automaatselt teavitame ostjaid ka e-kirja ja SMSi teel.

4. Reklaamime oksjoneid

Kulutame raha ja reklaamime metsaoksjoneid ka kinnisvaraportaalis kv.ee, Facebookis ja meedias. Iga oksjonit on vaja laialt reklaamida – kõrgeima hinna maksja võib teinekord tulla sellisest kohast, kust seda oodatagi ei oskaks.

5. Usaldus ja selged reeglid

Oleme kehtestanud selged reeglid oksjonite korraldamiseks ja järgime neid täpselt. Oleme aastate jooksul tekitanud suure usalduse just timber.ee korraldatavate oksjonite vastu, seda nii metsafirmades kui ka metsaomanikest müüjates. Tutvu meie klientide tagasisidega.

6. Meie risk

AS Timber võtab oksjoni õnnestumise riski enda kanda. Juhul kui oksjon ebaõnnestub, ühtegi pakkumist ei tehta, siis mingeid kulusid ei kaasne ja pikaajalisi siduvaid maaklerlepinguid metsaomanikku koormama ei jää. Pärast ebaõnnestunud oksjoni lõppu on metsaomanik vaba otsustamaks, kuidas oma äranägemise järgi oma metsa edasi käsutada. Kuna iga ebaõnnestunud oksjoni põhjuseks on liiga kõrge alghind, siis metsaomanikuga ühiselt arutades tavaliselt korrigeerime alghinda madalamaks ja avaldame kordusoksjoni.

Soovid täpsemalt teada, kuidas enda metsa oksjonil müüa?

Võta meiega ühendust. Meie metsaspetsialistid aitavad meeleldi kõigis metsa majandamist puudutavates küsimustes. Helista meile 666 5050 või kirjuta info@timber.ee või jäta enda kontaktid ja võtame sinuga ise ühendust.

Meie konsultatsioon on sulle tasuta!

AS Timber
Tel: 666 5050
www.timber.ee
info@timber.ee
Narva mnt 36, Tallinn 10120