Põllumaa viljakust mõõdetakse boniteedipunktides. Boniteet on hindepunktides väljendatud maa muldkatet ja viljelusväärtust iseloomustav näitaja, mis sõltub mulla liigist, lõimise kihilisusest, huumushorisondi tüsedusest, huumusesisaldusest, kivisusest ja reljeefist.

Eestis on kasutusel sajapunktiline boniteediskaala, keskmiseks boniteediklassiks loetakse 41 hindepunkti.