Valimiskabiinid Foto: Martin Dremljuga

Reformierakond AIVAR SÕERD

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Tootlikkuse kasvatamiseks on vaja panustada töötajate arengusse, selleks tuleb tegelda hariduse sisu uuendamisega.

Toome kutseõppe kavasse töökohapõhise õppevormi. Tootlikkuse tõstmiseks on vaja rohkem kapitali töötaja kohta. Selleks on tarvis uuendada majanduskeskkonda, toetada kodumaise kapitalituru arendamist ning laiendada meetmeid kapitali kättesaadavuse parandamiseks väikestele ja keskmistele ettevõtetele, näiteks fondi kaudu. Arendame taristuid, parandame lennuühendust Euroopa pealinnadega.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Tööjõumaksude langetamine parandab ettevõtete konkurentsivõimet, eelkõige eksporditurgudel. Tootlikkuse tõstmise võtmeküsimuseks on meie ettevõtete poolt maailmaturule suuremat lisandväärtust omavate kallimate kaupade ja teenuste pakkumine.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Maksuerisuste kehtestamine reeglina muudab maksude haldamise kulukaks nii ettevõtetele kui ka maksuhaldurile. Maksuerisused ei täida seda eemärki, milleks nad on mõeldud ja on maksumaksjale kokkuvõttes ülemäära kulukad. Tööjõumaksude langetamine aitab ettevõtetel paremini toime tulla kasvavate palgakuludega ja tõsta konkurentsivõimet eksporditurgudel. Kiiresti kasvavate palkade keskkonnas on tööjõumaksude langetamine parim vahend ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks.


IRL SVEN SESTER

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Madalapalgaliste maksuvabadus kasvatab tootlikkust, suurendades tööjõupakkumist, et Eesti majanduse areng ei seiskuks tööjõu kahaneva hulga tõttu. Lõpetame tulumaksu kinnipidamise litsentsitasudelt, mis muudab kallimaks investeeringud kõrgtehnoloogilistesse seadmetesse ja protsessidesse. Kaotada tuleb dividendide topeltmaksustamine alla 10% osaluse korral, kuna see muudab ebasoodsamaks Eestisse investeerimise. Üle tuleb vaadata maksusüsteemi elemendid, mis vähendavad Eesti ettevõtete konkurentsivõimet teenuste eksportimisel. Peame tarvilikuks sotsiaalmaksule lae kehtestamist.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Maksuerisuste juures on tähtis erisuste sisu. Eesti majanduse konkurentsivõimet tuleb hinnata perspektiivikate majandussektorite lõikes ning oleme valmis kaaluma maksuerandite tegemist majandusele olulistes sektorites. Näiteks tuleb põhjalikult muuta põlevkivisektori ettevõtete maksustamist, et tagada stabiilsem ja prognoositav investeerimiskeskkond. Toetame nn naftamaksu sisseviimist, mis võtab arvesse nafta hinda maailmaturul.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

IRLi madalapalgaliste maksureform, millega alla 500 euro teenivad inimesed vabastatakse tulumaksu maksmisest, jätab ligi 300 000 inimesel aastas kuni 830 eurot täiendavat palgaraha kätte. Väheneb madalama palga saajate maksukoormus. See aitab vähendada palgavaesust, struktuurset tööpuudust ja väljarännet ning kasvatab kokkuvõttes majandust ja maksutulusid. Loomulikult tuleb seda poliitikat toetada ka muude sammudega nagu haldusreform ja uute praktikakohtade loomine noortele.


SDE RANNAR VASSILJEV

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Oleme programmis ette näinud maksuerisusi, mis motiveerivad ettevõtjaid inimesi tööle võtma. Kaotame sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära nõude. Soodustame õppurite, piiratud töövõimega inimeste ja eakate tööhõives osalemist, milleks langetame nende eest makstavat sotsiaal­maksu. Motiveerime tööandjaid töötajate tervisesse investeerima, vabastame tööandja kulutused töötaja tervisesse erisoodustusmaksust. Langetame ka väljaspool Harjumaad töötavate ja elavate inimeste sotsiaalmaksu. Panustame teadus- ja arendustegevusse, ettevõtlus- ja eksporditoetustesse.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Vähendada ettevõtlusbürokraatiat. Selleks tuleb riigi infosüsteemid ühildada ning lihtsustada aruannete esitamist, kehtestades ühtse aruandesüsteemi. Sellega välistame ka olukorra, kus ettevõtjatel tuleb oma andmeid esitada mitmele riigiasutusele. Tähelepanu alla võtta elementaarsed infotehnoloogilised lahendused, et e-riik töötaks võrdselt ja hästi kõigile. Maksuerisusest saadav tulu on kahtlemata suurem kui kaasnev kulu.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Soodustame noorte, õppurite, piiratud töövõimega inimeste ja eakate tööhõives osalemist, selleks langetame nende eest makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra. Regionaalsete töökohtade loomiseks langetame sotsiaalmaksumäära 33%-lt 30%ni töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad. Maksusoodustus kehtib kõikidele väljaspool Harjumaad tegutsevatele ettevõtetele. Kaotame sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osalt minimaalse kuumäära nõude. Vabastame ettevõtte investeeringud töötaja tervisesse erisoodustusmaksust.


EKRE MARTIN HELME

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Meie keskne lubadus majandusele kasvutõuke andmiseks on käibemaksu langetamine 10 protsendile. See suurendab inimeste ostujõudu, aga ka ettevõtete rahalist olukorda, mis omakorda võimaldab neil investeerida tootlikkuse parandamisse. Käibemaksu oluline alandamine parandab ka meie majanduse üldist konkurentsivõimet, suurendab tööhõivet ja kasvatab majanduse mahtu. Me ei nõustu väitega, et euroliit ei luba meil käibemaksu langetada, selleks on eurodirektiivides võimalused olemas.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Eesti maksusüsteem on liiga keeruliseks ja bürokraatlikuks aetud ning vaja on asuda regulatsiooni ja bürokraatiat vähendama. Meie käibemaksuplaan kaotab erisused üldse ära. Meie tulumaksupreemia laste pealt ei ole keeruline, laste üle peetakse ka praegu tulumaksu deklareerimisel arvet. Pangamaksuga on teatav keerukus paratamatu, summad on sedavõrd suured.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Käibemaksu langetamine aitab vaesemate inimeste ostujõudu suurendada ja sunnib vähendama riigi liiga suureks paisunud kulusid. 5% tulumaksupreemia iga kasvatatava lapse pealt aitab kergendada lastega perede koormat ja soodustab iivet nii, et samal ajal on motiveeritud tööhõive ja pole ohtu n-ö raha pärast lapsi teha. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine alampalgaga võrdseks aitab parandada tööhõivet ja parandab väikesepalgaliste majanduslikku olukorda.


Keskerakond KADRI  SIMSON

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Klassikalise ettevõtte tulumaksu kehtestamine senisest madalama määraga parandab ettevõtluskeskkonda. See suurendab riigieelarve tulusid ning võimaldab ettevõtjatele vastu pakkuda korras taristut ja vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõudu. Ühtlasi võimaldab see teha erisusi sotsiaalmaksult − seda regionaalselt, töökohti loovate ning väikeettevõtete puhul.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Maksuerisuste elluviimine peab olema loomulikult ettevõtjate esindajatega piisavalt läbi arutatud ning tehtud piisava ajavaruga. Teiselt poolt saame tulla ettevõtjatele vastu ning kaotada nt 1000euroste arvete deklareerimise kohustuse.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Astmelise tulumaksu kehtestamine võimaldab maksuleevendust väiksema sissetulekuga inimestele. Eestis moodustavad tarbimismaksud üle 40% kogu maksukoormusest, samas kui ELi keskmine on alla 30% − see pole õiglane, kuna vaesemad leibkonnad maksavad nende maksude näol suhteliselt suurema osa enda sissetulekust. Kehtestada madaldatud käibemaksumäär olulistele kaubagruppidele, alandada käibemaksu ravimitele.


Eesti Vabaerakond MARGUS MAIDLA

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Kaalume sotsiaalmaksu lae kehtestamist kõrgemapalgalistele. Tahame kehtestada ettevõtetele tulumaksu, mis esmapilgul ei oma tootlikkusega otsest seost, kuid meil on plaanis ka ettevõtete tulumaksule maksuerisus kehtestada innovatsiooni- ja tehnoloogiamahukatele investeeringutele, mis oleksid ettevõtete tulumaksust vabastatud kas täielikult või osaliselt. Miinimumpalga tõstmine peaks olema diferentseeritud regiooniti, ka ettevõtte tulumaksu ja/või omakapitali maksu kehtestamine. KOVil võiks olla teatud ulatuses õigus ettevõtete tulumaksu alandada – Tallinnal oleks see keelatud.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Oleme seadnud ettevõtete kerge majandustegevuse haldamise üheks oma prioriteediks. Kõiki maksuerisusi peaks saama lahendada täiendava koodi või programmi kirjutamisega, mitte maksu- ja tolliametisse lisapersonali palkamisega või ettevõtjate halduskoormuse suurendamisega. Kogu maailmas liigutakse maksusüsteemi lihtsustamise suunas, maksuerisustega tehnoloogiasse ja innovatsiooni liigutakse hoopis vastupidi, siin on erisused otstarbekad, et protsessid liikuma hakkaksid.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Tööjõumaksude alandamine peab elavdama ettevõtlust ja tooma allapoole ettevõtjate kulutusi igapäevase majandustegevuse sisenditele ning ergutama uute töökohtade loomist. Kavatseme alandada peamiselt sotsiaalmaksu ja seda 3–4%. Ettevõtete tulumaksu või omakapitali maksu kehtestamine peab andma katet sotsiaalmaksu alandamisele ja elavdama kapitali liikumist, samuti saab erisustega motiveerida ettevõtjaid investeerima teadusmahukamatesse ettevõtmistesse. Magusamaksu kehtestamine.


Eestimaa Rohelised ALEKSANDER LAANE

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Enim aitab tootlikkusele kaasa inimeste osalemine otsuste vastuvõtmisel otsedemokraatia kaudu. KOVi eelarved rahvahääletustele! Tõstame nii miinimumpalga kui maksuvaba miinimumi 500 euroni. Riigi investeeringud väiketootmisesse. Ettevõtete tervishoiukulutused erisoodustusmaksust vabaks!

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

On täiesti kindel, et e-riigi tingimustes muutub asi pigem lihtsamaks, kui näiteks tervishoiukulud muutuvad samasugusteks ettevõtte kuludeks, nagu seda on tootmisseadmete või kauba soetamine. Samuti ei näe me probleeme mahetoidu 10% käibemaksuga – registreid kontrollimiseks on enam kui küll ning kuidagi ei saa nõustuda praeguste võimuparteide suhtumisega, et ettevõtjad on kõik petturid.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Näiteks erisoodustusmaksu ehk tulu- ja sotsiaalmaksu kaotamine töötaja eest makstud tervishoiukulutustelt. See puudutaks ka hambaravi, taastusravi, hooldust ja ennetust. Kaotame igal aastal olulise osa riigi tuludest, sest inimestel pole raha ja aega tervise hoidmiseks ning ravi lõpuleviimiseks. Haigekassa esimeste haiguspäevade, hambaravi ja suuresti ka taastusravi eest ei maksa ning ettevõttel on ennetuse ja tervishoiukulutuste maksmine praegu kallis.


RÜE ANDREI ŠARŠOV

Millised teie erakonna maksulubadused peaks Eesti tootlikkuse suurenemisele kaasa aitama?

Mitte ükski maks ega maksulubadus ei saa reguleerida tootlikkust. Tootlikkust reguleerivad hoopis teised mehhanismid, millest vaid mingi osa on seotud maksudega. Näiteks erisoodustusmaks. Selle kaotamine annaks ettevõtjale võimaluse investeerida oma töötajasse, kes oleks tervem ja töövõimelisem nii füüsilises kui ka moraalses mõttes.

Kuidas tagate, et maksuerisuste kehtestamine ei muuda maksude haldamist ettevõtetele ülemäära kulukaks?

Juhul kui keegi suudab ära tõestada, et maksuerisuste kehtestamine on kaasa toonud lisakulud, peavad need olema lisakulude tekitaja poolt korvatud. Väikeettevõttele võiks olla seatud igakuine maks, sarnaselt Läti praktikaga, mille kohaselt ettevõtja maksab 9% oma käibest ja sellega on kaetud kõik, sealjuures ka tööjõumaksud. Selline mehhanism teeb maksude haldamise pigem odavamaks ja vähendab ettevõtjale bürokraatiat.

Tooge iga olulisema maksumuudatuse ettepaneku juures välja probleem, mida antud muudatus peaks lahendama, miks maksumuudatus on parim viis selle lahendamiseks?

Me ei pea õigeks enne valimisi välja käidud maksukosmeetikat. Pigem on see valija hullutamiseks-meelitamiseks. Kaasajastada tuleb kogu maksusüsteem, mitte üksikuid makse. Arvestama peab muutunud konkurentsikeskkonnaga nii Euroopas kui mujal maailmas ja viima läbi põhjaliku analüüsi maksude muutmiseks sellises suunas, mis tooks Eestisse investeeringuid ja tagaks meie majanduskasvu.


Asjatundja hindab

Tootlikkus on kõige alus

Neil valimistel on suurt tähelepanu pööratud maksudele. Täheldatud on tööjõukulude kõrget taset. Et maksusüsteem peaks olema kõiki osapooli piisavalt toetav ja efektiivne. Et vaja on suurendada tootlikkust. Maalehe küsimusele tootlikkuse suurendamise kohta kaaluvad Vabaerakond (VE) ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) kehtestada sotsiaalmaksu lage, et vähendada suurte tööjõumaksudega kõrgtehnoloogiliste ettevõtete kulusid. Riigieelarvele tähendab see aastas umbes 70 miljonit eurot vähem maksutulu.

Suurema tulu vähenemise tooks kaasa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) sotsiaalmaksu erisus väljaspool Harjumaad (umbes 120 miljonit eurot aastas). Suurim sotsiaalmaksu langetamise mõju riigieelarvele kaasneks Reformierakonna (RE) tööjõukulude langetamisega kõigil (vastavalt aastale vahemikus 30–450 miljonit eurot). Samas keskmine ettevõte võidab sellest 1000 eurot aastas.

RE, SDE, Eestimaa Roheliste (ER), Keskerakonna (KE) ja Rahva Ühtsuse Erakonna (RÜE) arvates tuleb soodustada hoopis investeerimist inimesse. RE panustaks haridusse.

KE arvates aitaks tootlikkust suurendada ettevõtluse tulumaks läbi parema taristu ja tööjõu kvalifikatsiooni. Ettevõtluse tulumaks suurendab riigieelarvet umbes 75 mil-

jonit eurot aastas. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) hinnangul peaks ELilt taotlema eristaatust, et vähendada käibemaksu 10%-le. Sellise muudatuse kulu oleks üle miljardi euro.

Kõik erakonnad soovivad parandada ettevõtluskeskkonda. Loodetakse e-riigi või tehnoloogia peale. RÜE pakub, et väikeettevõtjad maksaks ainult ühte maksu, näiteks 9% oma käibelt.

Tundub, et uue koalitsiooni moodustamisel tööjõumaksud vähenevad kas kõigil tööandjatel või teatud osal. Madalapalgalised hakkaksid vähem tulumaksu maksma ning ettevõtjatel on võimalus rohkem investeerida inimesse.

MAGNUS PIIRITS

Praxise töö- ja sotsiaalelu

nooremanalüütik