Foto: Tanel Bulitko .

Läinud aastal stabiliseerus jõudluskontrollialuse karja arv – aastavahetuseks oli taas karjas üle 90 000 lehma. Viimati oli Eestis jõudlusaluseid piimalehmi üle
90 000 aastal 2008.

Eesti holsteini tõugu lehmade keskmine toodang oli läinud aastal 8232 kg. Jõudmine seitsmelt tuhandelt kaheksale tuhandele võttis aega kuus aastat. Holsteinide ja punase tõu piimatoodangu vahe oli mullu 693 kg.

Aastavahetusel oli meie karjades 70 511 holsteini lehma, mis moodustab 78,7% piimalehmadest. Holsteinide arvukus suurenes 694 lehma võrra. Viie viimase aasta (2008–2012) jooksul on holsteinide piimatoodang suurenenud 650 kg võrra.

Parimad lehmad uutes lautades

Alates 2000. aastast on tõu 50 parima tippkarja hulka jõudnud kokku 163 piimatootjat. Jõudmaks 50 parima holsteini karja hulka, oli mullu toodangu piiriks 9200 kg.

Top 50 karja lehmade üldarv oli 16 207, mis hõlmab 18,1% holsteinide populatsioonist.

Mullusega võrreldes on parimates karjades lehmade üldarv kahanenud 1015 holsteini võrra. Lisandunud on kaks alla 100pealist karja.

Kaasaegsetes vabapidamisega lüpsikarjafarmides asuvad 42 parima ettevõtte holsteini tõu piimaandjad. Eelmisel aastal valmisid taas nii mõnedki uued farmid, mis näitavad toodangu tõusu ilmselt järgmistel aastatel. Keskmine lehmade arv parimates karjades oli 322, aasta varem 344. Keskmine piimatoodang 50 parimas karjas oli 10 006 kg (2011 – 9778 kg).

Rohkem kui 800 kg piimarasva ja -valku toodeti kolmes karjas. Enam kui 700 kg suurenes kuivainetoodang 33 karjas. Üle 100 kg suurenes rasva- ja valgutoodang mullu kahes karjas: Viibos OÜ (169) ja Parduse talus (111).

Top’is on esindatud piimatootjad 14 maakonna parimast holsteini karjast. Arvukaim oli Lääne-Viru (11), Tartu (5), Viljandi ja Põlva (5) karjade esindatus. Maakondadest olid parimad endiselt Tartumaa piimaandjad, kus teist aastat järjest lüpsid sealsed holsteinid üle 9 tonni piima (9355 kg). Üsna lähedal 9 tonnile oli Põlva maakond (8958 kg).

Suurim toodangu tõus oli Hiiumaal (895 kg), kus ületati karja keskmisena 6 tonni piir. Järgnesid Saare (624 kg) ja Pärnu (564 kg) maakond.

Suurim holsteini tõu populatsioon on Järvamaal (13 077), järgnevad Lääne-Viru (10 327) ja Pärnu (8990). Põlva ja Tartu maakonna holsteinidest kuulub top’i karjade hulka vastavalt 51 ja 49,9% maakonna kogu holsteini populatsioonist.

Huvitav on fakt, et holsteini tõugu kasvatatakse 762 jõudluskontrollialuses karjas, neist 151 (19,8%) karjas oli mullune keskmine toodang riigi holsteinide keskmisest kõrgeim. Üle tõu keskmise piima tootnud holsteini karjades oli kokku aga 37 507 (53,2%) lehma. Tõenäoliselt mängivad tulevikus keskmise toodangu kasvu juures suuremat rolli need karjad, kus praegu on tootmine keskmisest madalam. Kümnetuhandelistes karjades on toodangu taseme tõusu keerukam saavutada.

Uued tulijad

50 parimast holsteini kasvatajast on 2012. aasta piimatulemuste põhjal vahetunud 10 karja. Neist viis (Parduse talu, Weiss OÜ, Vastse-Kuuste POÜ, Viibos OÜ ja Enn Ambos) karja on esimest korda parimate nimistus.

Enam kui tonni võrra on suurenenud aastaga piimatoodang viies karjas. Sealhulgas ühes karjas üle kahe tonni. Väljapaistvaima toodangu kasvuga kari oli Viibos OÜ-l Viljandimaal, kus suurenes toodang lehmalt aastaga 2400 kg. Kari on parimate nimistus esimest korda. Lisaks Heino Kristmanni ja Vastse-Kuuste POÜ karjad, kus toodang suurenes vastavalt 1309 ja 1097 kg.

Kahes karjas (Kõljala POÜ – 1258 ja Ranna Farm OÜ – 1111), kus toodetakse aastas üle 11 tonni lehmalt, saavutati toodangu tasemes selline tõus nii kõrge väljalüpsi juures. Ranna Farm OÜs sealjuures oli ka mullune kasv 1747 kg.

Kokku suurenes toodang 38 karjas ja vähenes 12 karjas. Enim vähenes toodang (698 kg) mullusega võrreldes Põlva POÜs. Järgnesid Ekso Farm OÜ (541) ja Trovador OÜ (429).

Alla 100pealisi karju kuulub edetabelisse 13 (aasta varem 11). Holsteini lehmade arv on mullusega võrreldes suurenenud 31 karjas, neist enim Vändra OÜ (180), Kärla POÜ (82), Trovador OÜ (76), Vao Agro AS (73) ja Sadala Piim OÜ (65). Vändra OÜs oli ka mullune holsteini lehmade arvu kasv suurim, kahe aastaga kokku 376 lehma võrra, põhjuseks karja üleminek eesti punaselt tõult holsteini tõu kasvatamisele.

50 holsteini karjast on 22 esindatud ka eesti punase tõu edetabelis. Üldse kasvatatakse punast tõugu top’is esindatud 33 karjas.

Võrreldes eelmise aastaga on kümne parima karja hulgas vahetunud vaid kolm karja. Tippu on tõusnud Torma POÜ, Kõljala POÜ ja Ranna Farm OÜ karjad.

Parim holsteini kari oli mullu jätkuvalt Lea ja Hillar Puuri Õunapuu talu Viljandimaalt. Toota holsteinidelt üle 12 tonni piima oli Õunapuu talule kolmas kord (varasemalt 2006, 2008). Lisaks suurepärasele toodangu tulemusele on karjas ka palju tipplehmi, kes osalevad edukalt üleriigilisel konkursil. Üle 500pealistest karjadest on parimad Tartu Agro AS ja Torma POÜ holsteinid.

Enamikus karjades ületab holsteini tõug sama karja punase tõu taset, 16 karjas on toodangu vahe suurem kui 1000 kg, neist ühes karjas koguni suurem kui 2000 kg (Liisupiim OÜ – 2837 kg).

Piimarasva ja -valgu toodang on 30 karjas suurem kui punase tõu loomadel. Suurim kuivainetoodangu vahe on tõugudevahelises võrdluses Parduse talul (119 kg), Kõpu PM OÜ-l (92 kg), järgnevad Laekvere PM OÜ (80 kg) ja Enn Ambose (78 kg). Vastse-Kuuste POÜs on eesti punasel tõul rasva- ja valgutoodang 22 kg ja piimatoodang 241 kg võrra kõrgem.

Järgmisesse tuhandesse jõudmine võtab küll veel aega, kuid selle tulemusega jõuaks Eesti siis juba Euroopa holsteini karjade absoluutsesse tippu.