hobune4 Foto: Ilmar Saabas

Uuringud „Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega“ ja „Narva maanteepiiripunktis hobuste veterinaarkontrolli võimaluste loomise tasuvusuuring“ on aluseks tõenduspõhisele poliitikakujundamisele, et edendada hobumajandust Eestis ja luua tingimused hobumajanduse arenguks.

Hetkeolukorra analüüs annab ülevaate Eesti hobumajandusest. Uuringus hinnatakse hobumajanduse valdkonna mahtu ja rolli Eesti majanduses ning tehakse ettepanekuid sektori arengueesmärkide kohta.

Veterinaarkontrolli tasuvusuuringu raames hinnatakse, kuidas edendab veterinaarkontrolli võimaluste loomine Narva maanteepiiripunkti ida-suunalist ratsasporti, turismi ja kaubandust.

„Hobuste arv Eestis kasvab stabiilselt ja on juba ületanud 10 000 piiri. Aga elaniku kohta on meil veel 30% vähem hobuseid kui EL keskmiselt ning 2-3 korda vähem kui Soomes, Rootsis ja Taanis,“ märkis Eesti Hobumajanduse Liidu juhatuse liige Marti Hääl.

„Sektoris tegutsevatel inimestel võib küll olla empiirilist tunnetust, kuidas jõuda hobumajanduses Põhjamaade tulemusteni, aga see vajab elluviimiseks maaelupoliitilisi strateegiaotsuseid, mida saab teostada vaid vastava uuringu tulemustele tuginedes,“ lisas Hääl uurimiskoostöö olulisuse kohta Tartu Ülikooliga.

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus (RAKE) analüüsib uuringutes olemasolevaid registriandmeid ja hobumajanduse statistikat. Lisaks intervjueeritakse hobumajanduse valdkonnaga seotud osapooli ning viiakse nende hulgas läbi ka laiapõhjalisem küsitlus.

„Loodame kõigi hobumajanduse valdkonnaga seotud inimeste aktiivset osalust ja koostööd uuringute eesmärkide saavutamisel,“ sõnas RAKE analüütik Imbi Kaunismaa.

Uuringud valmivad 2016. aasta kevadel ja need teostatakse maaeluministeeriumi tellimusel.