Foto: LAURA NAHKOR Foto: Laura Nahkor

Kõnealuse otsusega keelduti MTÜ-le Eesti Raskeveohobuste Selts (ERS) tegevusloa väljastamisest tegutsemiseks eesti raskeveo hobuste tõuraamatu pidajana, jõudluskontrolli läbiviijana ning eesti raskeveo hobuse kui ohustatud tõu säilitajana.

Otsuse aluseks oli Eesti Maaülikooli koostatud ekspertarvamus, mis tugines osaliselt Eesti Hobusekasvatajate Seltsi koduleheküljel olevatele avalikele andmetele. Andmeid uuendati viimati 9. jaanuaril 2013 ehk umbes kaks aastat tagasi.

Kuna andmed olid ilmselgelt vananenud, teeb Veterinaar- ja Toiduamet seltsile ettekirjutuse koduleheküljel asuvate andmete uuendamiseks ning kooskõlla viimiseks tegelike asjaoludega.

Samas, vaide esitaja väide, et EMÜ võttis ekspertarvamuse koostamisel aluseks ainult Eesti Hobusekasvatajate Seltsi koduleheküljel olevad ERS-i liikmetele kuuluvad sugutäkud (8 tunnustatud sugutäkku), ei ole tõene - analüüsi aluseks võeti kõik liikmete omanduses olevad suguloomad (tõuraamatu märad ja 11 tunnustatud sugutäkku).

Amet möönab, et keeldumisotsuse aluseks olnud algandmed ei ole korrektsed ning sellest tulenevalt on esitanud maaülikoolile uue taotluse ekspertarvamuse saamiseks, hindamaks Eesti raskeveohobuste populatsiooni. 

Lisaks palub ameti maaülikoolilt selgitust populatsioonianalüüsi andmete kohta ning põhjendust, miks on arvesse võetud ainult aretusloomad ega ole arvestatud noorloomi.

ERS-i esitatud vaidega saate tutvuda SIIN.