Maaparandus Foto: Sven Arbet

Ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid toetatakse maaelu arengukava meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ raames, et suurendada maatulundusmaa viljelusväärtust. Tänaseks on toimunud viis taotlusvooru ja 2020. sügisel on selle toetuse viimane taotlusvoor.

Toetuse peamiseks eesmärgiks on põllu- ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine. Meetme raames toetatakse investeeringuid, mis aitavad vähendada ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ning suurendada erametsade tootlikkust ja puidu kvaliteeti. Samuti toetatakse investeeringuid juurdepääsu parandamiseks põllumajandus- ja erametsamaadele ning põllumajandustootmishoonetele.

Toetust saab taotleda maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamiseks või rajatise rajamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, samuti põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsuks eratee ehitamiseks või rekonstrueerimiseks.

Maaparanduse investeeringutoetust (MAK 2014-2020 meede 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“) saab taotleda maaparandusühistu, metsaühistu, äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga, samuti ettevõtja, kelle omandis on metsamaad; mittetulundusühing, kui toetatav tegevus vastab temapõhikirjalisele eesmärgile ning riigi asutatud sihtasutus, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega.

Toetuse määraks on 40-90% sõltuvalt tegevusest ja investeeringuobjektist (meetme 4.3.2 määruses on sätestatud võimalikud toetuse määrad ja maksimaalsed toetussummad). Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu programmeerimisperioodil 2014-2020 kõikide tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot.

Toetusega tegeleb mitu ametkonda. Maaeluministeerium valmistab ette toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra, mis kehtestatakse maaeluministri määrusega, samuti kehtestatakse igal aastal maaeluministri käskkirjaga toetuste taotlusvoorude eelarved.

PRIA võtab vastu investeeringutoetuse taotlusi, kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust õigusaktidele. PRIA Teeb toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Maksetaotluse korral kontrollib PRIA esitatud dokumentide alusel tegevuste nõuetekohast elluviimist ning teeb otsuse.

Põllumajandusametist tuleb enne toetustaotluse esitamist PRIA-le saada projekteerimistingimused ja ehitusluba. Kui taotletakse toetust maaparandussüsteemi uuendamiseks ja juurdepääsuteede jaoks, tuleb saada kooskõlastus PMA-st toetuse avalduses esitatud andmete tõendamise dokumentide (uuendustööde kava, maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte, maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavus juurdepääsuteede projekt) kohta.

Maaparanduse investeeringutoetuse puhul teeb PMA taotleja ja toetuse saaja juures kontrolle. Enne maksetaotluse esitamist PRIA-le kooskõlastab PMA ka tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava akti. Samuti teeb PMA riiklikku järelevalvet maaparandusseadusega sätestatud nõuete täitmise üle, mis hõlmab nii toetuse saajaid kui ka maaparanduse alal tegutsevaid ettevõtjaid.

Tarvastu polder
Foto: Sven Arbet