Torma vallas asuv sigade matmiskoht Foto: Andres Putting

Katku haigestunud seakorjuste suures koguses matmine on keelatud kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades. Sellisteks kõrge riskiohuga piirkondadeks loetakse karstialad ja alvarid, samuti need alad, kus põhjaveekihil lasub kuni 10 meetri paksune moreenikiht, kuni 2 meetri paksune savi- või liivsavikiht või kuni 40 meetri paksune kruusa- või liivakiht. Eestis leidub väga palju kohti, kus põhjavee kaitstus ei ole tagatud, mistõttu sobilike matmiskohtade arv on piiratud.

Lisaks põhjavee kaitstusele peab planeeritav matmiskoht asuma asulat või suuremat majade gruppi teenindavast puurkaevust või salvkaevust vähemalt 200 m ning üksikmajapidamise puurkaevust vähemalt 100 m kaugusel.

Pinnaveekogude puhul peab matmiskoht olema tavalisest veepiirist vähemalt 200 m kaugusel. Kindlasti pole võimalik matta korjuseid maaparandussüsteemi alale, kus paikneb drenaaz, kuna matmise käigus võib see puruneda.

Lisaks eeltoodule jälgitakse ka seda, et inimeste majapidamised asuksid matmispaigast võimalikult kaugel.

Viljandi maakonna seakorjuste matmispaik Tarvastu vallas Pikru külas vastab kõigile eeltoodud nõuetele, mistõttu Keskkonnaamet andis oma nõusoleku matta korjused mainitud piirkonna territooriumile. Pikru külas asuv matmispaik on Tarvastu vallavalitsuse poolt pakutud neljast võimalikust matmispaiga variandist kõige sobivam ka seetõttu, et asub Nukikese seafarmile kõige lähemal, mistõttu seakorjuste transportimise teekond on lühem ning aitab kaasa taudi leviku tõkestamisele.

Keskkonnaamet edastas Veterinaar- ja Toiduametile vastava loa matmispaiga sobivuse osas, tuues eraldi välja, et kinnistu läänepiiril asuvast Raudoja oja veepiirist peab matmiskoht asuma vähemalt 200 meetri kaugusel.

Keskkonnaamet soovitab Veterinaar- ja Toiduametil matta korjused võimalikult sügavale ning katta matmiskoht umbes kahemeetrise kihiga, mis tuleb kinni vajutada.

Seakorjuste nõuetekohast transportimist ning matmist korraldab veterinaar- ja toiduamet, lisaks langetab amet matmiskohtade valiku koostöös maavanematega.

Keskkonnaameti ülesandeks on anda hinnang välja pakutud matmispaiga sobivusele lähtudes piirkonna vastavusest keskkonnanõuetele. Keskkonnainspektsioon teostab järelevalvet keskkonnanõuete täitmise üle.