Foto: Sven Arbet

Et maheveiseid tuleb sööta 100% mahesöödaga, siis on valik üsna piiratud. Mitmes riigis tehtud uuringud on näidanud, et mahefarmides esineb probleeme lehmade tiinestumisega, sest vähese jõusöödakogusega ei suudeta katta suuretoodanguliste lehmade energiatarvet laktatsiooni esimestel kuudel. Seetõttu kasutatakse intensiivselt kehavarusid ning lehmad kõhnuvad. Tagajärjeks on tiinestumisprobleemid ja ketoosi haigestumise ohu suurenemine.

Maaülikooli teadlased alustavad jõudlusnäitajate registreerimise ja analüüsiga. Seejärel uuritakse söötmist neljas mahetalus, analüüsitakse lüpsilehmade suvist ja talvist söötmist ning piimajõudlust. Selgitatakse mahetootmiseks sobivate proteiinsöötade (hernes, vikk, põlduba, lupiin, raps) keemiline koostis ja lõhustuvus ning kuumtöötlemise mõju proteiini lõhustuvusele.

Lõpuks töötatakse välja piimalehmade söötmisstrateegia ning juurutatakse vähemalt ühes maheettevõttes kohalikel söötadel baseeruv söötmine, mis võimaldaks lehmadelt saada keskmiselt 8000 kg piima aastas.

Allikas: Mahepõllumajanduse Leht.