TAPPEV SAAR: sadade lammaste jaoks ei ole Vilsandi aastate jooksul olnud sugugi kena elupaik. Vastupidi, sadade kaupa pidid nad seal elu jätma. Omaniku arvates varastasid töötajad loomad ära ja ei hoolitsenud nende eest piisavalt. Endiste töötajate väitel ei saanud nad loomade tervist ja heaolu tagada tööandjast sõltunud põhjustel. Foto: Sven Arbet

Möödunudkolmapäevases Saarte Hääles kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova, et kriminaalasja toimik on prokuratuuris. Kahe ja poole aastaga kohtu alla kedagi antud ei ole.

AS-i Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile kuulub Saaremaal kolm loomakasvatusettevõtet. AS Saaremaa Ökoküla, MTÜ Ökoabi ja Vilsandi Niiduliha OÜ tegevjuhina tegutseb Andreas Väli, kes eelmisel aastal võttis teatepulga üle muusikuna tuntud Meelis Laidolt. Just Laido esitas detsembris 2015 politseisse avalduse lammaste kadumise kohta. Ta viitas ühtlasi, et alust on kahtlustada lammaste varastamist karjamaadelt suures koguses.

Hando Sutter teatas 2016. aasta 28. aprillil avalduses meediale, et 2014. aastal ja 2015. aasta suve jooksul kadus karjamaadelt teadmata asjaoludel kokku üle tuhande looma. “Tänaseks on selgunud mitmeid asjaolusid, mis annavad alust kahtlustada endiste töötajate hoolimatust ja ebaausat käitumist tööandja suhtes, millega on põhjustatud ettevõttele olulist kahju,” teatas Sutter. “Kui politsei on uurimise lõpetanud, saame selle loo asjaoludest lähemalt rääkida ka avalikkusele.”

Kohtuvaidlused lõppenud

Hando Sutter märkis, et kahtlustest ajendatuna tegi ettevõtte juht Meelis Laido 17. aprillil 2016 endisele farmi juhatajale Maila Valgule ülesandeks töö uuele farmi juhile üle anda. Sellest Valk keeldus ja esitas lahkumisavalduse. Koos Valguga lahkus töölt veel kolm inimest.

Politsei­uurimise seisust ei ole Ökoküla avalikkust seni teavitanud. See ei ole ka lõppenud, kinnitab prokuratuur. Küll aga on hiljem teatavaks saanud, et töötajate ja Sutteri töövaidlus jõudis kohtusse. Töötajate etteheited firmale olid: kehvad töötingimused ja ebaväärikas kohtlemine. Detsembris 2017 kirjutas Saarte Hääl, et üks töötaja võitis vaidluse ja firma pidi maksma talle hüvitist kahe kuu töötasu ulatuses. Kohtus võitis teinegi töötaja, kõige kauem kestis vaidlus Ökoküla ja Valgu vahel. Et riigikohus aprilli lõpul tema kaebust menetlusse ei võtnud, peab Valk Ökokülale hüvitama kohtukulud.

Maila Valgu kinnitusel tekitas tööandja olukorra, kus tal puudus võimalus täita töölepinguga ja ametijuhendiga pandud töökohustusi loomade tervise ja heaolu tagamisel. Ökoküla raius vastu, et oli loonud töötajale tingimused töö tegemiseks. “Aga töötaja ise käitus mingil – tööandjale tänaseni teadmata põhjusel ebalojaalselt. Ta seadis sellega ohtu pigem tööandja maine kui oma hea nime.”

Kohtunik Reena Undrest jõudis aga järeldusele, et “töötaja ei ole põhistanud ega tõendanud, et tööandja on väidetavad rikkumised toime pannud ja et töötajal oli alus tööleping erakorraliselt üles öelda.” Seega leidis kohus, et temapoolne töölepingu ülesütlemine on tühine.

Ehkki tegemist on töövaidlusega, käsitleb kohtunik nüüdseks avalikus kohtuotsuses poolelioleva politseiuurimise detaile. Selgub, et Ökoküla esitas kuriteokaebuse seoses aktsiaseltsile kuulunud 188 lamba vargusega Vilsandi saare ja Lõmala küla karjamaadelt maist oktoobrini 2015. Mais 2017 esitas Ökoküla politseile täiendava kuriteokaebuse seoses sadade loomade kadumisega aastatel 2014–2016.

Täpsemalt: 2014. aastal kandis Ökoküla maha 715 looma ja 2015. a majandusaasta lõpus tehtud inventuuriga tuvastati 356 looma puudujääk seoses kadumisega karjamaal. 19. aprillil 2016. a kontrollis loomade pidamist AS-is Saaremaa Ökoküla veterinaar- ja toiduamet (VTA) ning tõi kontrollaktis välja, et 2015. aastal oli kadunud 740 ja hukkunud 123 looma.

PRIA ei tea uurimise seisu

Et lammaste pealt maksab ettevõtetele toetust PRIA, uuris Saarte Hääl, millist teavet on riigiametil tuhande lamba kadumise kohta.

“Loomade registril ei ole selle kohta uuemat infot. Registris kajastuvad sellised andmed, mida loomapidaja on teatanud. Meedias on Ökoküla esindaja(d) kinnitanud, et Ökoküla tegi lammaste kadumise kohta politseile avalduse. Uurimise tulemuste kohta PRIAl andmeid ei ole,” selgitas PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik. PRIA ei saanud seaduses seatud piirangute tõttu avaldada andmeid, kui palju on Hando Sutteriga seotud ettevõtted viimastel aastatel kokku loomi kaotanud. Samas PRIA kinnitas, et Saaremaa Ökoküla viimasel ajal registrile esitatud andmed loomadega seotud sündmuste kohta ei viita ebatavalisele olukorrale loomapidamisel.

Allikas: Saarte Hääl. Avaldatud toimetuse loal.