Foto: Wikipedia

Välisõhu kvaliteet linnades üldiselt paranes. Inimese tervist mõjutavate peente osakeste (PM10) kontsentratsioon kui ka piirväärtuste ületamise arv kõigis linnaõhu seirejaamades vähenes oluliselt Sarnaselt eelnenud aastatele ei registreeritud 2011. aastal üheski linnaõhu seirejaamas SO2, NO2 ja CO piirväärtuste ületamist.

Nitraaditundlike alade põhjavees on nitraatide sisaldus peale 2009. ja 2010. aastate madalseisu taas kasvama hakanud. Seda võib seostada majandusliku kindlustunde kasvuga põllumajanduses, millest tulenevalt on suurendatud põldude väetamist.

Toetusprojektide mõjul on rannaniitude seisund hakanud paranema - rannaniitudel karjatatavad lambad ja veised on aidanud taastada niitude ilmet.

Hiiumaale asustatud Euroopa naaritsatel läheb jätkuvalt hästi, mida aga ei saa öelda lendorava kohta.

Põdra ja punahirve arvukus on kasvanud, samas kui metskitse arvukus on langenud tänu viimaste aastate karmidele talvedele. Seiretulemuste põhjal saab öelda, et hundi ja karu arvukus Eestis püsib stabiilsena. Metskitse, kui ilveste peamise saaklooma, arvukuse langus on omakorda tinginud aga ilvese arvukuse languse.

Ülevaade on kõigile kättesaadav Keskkonnateabe Keskuse kodulehelt.