Veebruaris saab taotlusi esitada ka valgustusraiete tegemiseks. Mari Kartau

Jaanuari teises pooles toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus ka infopäevad, kus kõik metsatoetusi puudutav üle räägitakse.

Aasta esimene, metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse ehk metsameetme taotlusvoor kestab 5.–25. veebruarini 2019.

Toetatakse hooldusraieid kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimist ja ulukikahjustuste ennetamist. Metsaühistud saavad toetuse abil soetada metsatöödeks vajalikke seadmeid ja tarvikuid.

Metsaomanikel tasub noore metsa hooldamiseks toetuse küsimise võimalust kasutada, sest mõne aasta pärast ei pruugi seda enam tulla.

Praegu maaelu arengukavas kokku lepitud toetusmeetmed lõpevad 2020. aastaks ning Euroopa Liidu eraldatava tõukeraha vähenemise tõttu on järgmise perioodi eelarvesummad kindlasti tunduvalt väiksemad. Kas ja kui palju siis metsakasvatust toetatakse, ei ole hetkel kindel.

Hooldusraietele raha jagub

Veebruaris tasub taotlus esitada, sest valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks kuni 30aastases metsas praegusel eelarveperioodil veel raha jagub. Varasemad aastad on näidanud, et kõik nõuetekohased hooldusraie toetuse taotlused saavad ka rahastatud.

Toetuse määrad võrreldes 2018. aastaga ei muutu. Hooldusraiet noores metsas toetatakse kuni 159 euroga hektari kohta, laasimist kuni 102 euroga hektar ning repellendi soetamist ja kasutamist kuni 70 euroga hektari kohta. Ladva- ja tüvekaitsmete soetamisel ning paigaldamisel tasutakse 50% maksumusest. Metsaühistud saavad toetuse abil soetada metsatöödeks vajalikke seadmeid ja tarvikuid. Toetuse määr on 30% maksumusest.

Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Järgmisel aastal on kavas ka toetusvoorud Natura hüvitise maksmiseks, metsa uuendamiseks, maaparandustöödeks, pärandkultuuri eksponeerimiseks, metsa inventeerimiseks. Samuti toetatakse metsaühistute tegevust metsaomanike nõustamisel ja teenindamisel.

Infopäevad jaanuaris

Kõigi järgmiseks aastaks planeeritud toetusmeetmete kohta saab Erametsakeskuse töötajatelt kuulda infopäevadel, mis on kavandatud 22. jaanuarile Tallinnas, 24. jaanuarile Tartus ja 29. jaanuarile Pärnus. Täpsema info toimumisaja ja -koha kohta avaldame jaanuaris erametsaportaalis www.eramets.ee.

Metsatoetuste taotlemiseks tasub pöörduda metsaühistu poole, kus on olemas vajalikud teadmised toetuse saamise tingimustest ning kogemused ja oskused metsatööde planeerimiseks, vajadusel saab abi ka tööde tegijate leidmiseks. Metsaühistute kontaktid leiab SIIT.