Elanikud valisid Peetri külale uut nime

 (60)
Elanikud valisid Peetri külale uut nime
Peetri külas elab rohkem elanikke kui Mõisaküla linnas. Küla alevikuks muutmine tagab parema teehoolduseRae Sõnumid

Kuna Eestis on mõni linn väiksema elanike arvuga kui Peetri küla, pidas vallavalitsus õigeks algatada diskussioon Peetri küla staatuse muutmiseks. 24. mail Peetri koolis toimunud avalikul arutelul leidsid Peetri küla elanikud küla asustusüksuse ja nimevahetusele nii poolt- kui vastuargumente.

Pooldajad usuvad, et staatuse muutmine aitab viia sisu vormiga kooskõlla ning sellest võidab Peetri sotsiaalne infrastruktuur. Asustusüksuse staatuse muutmist mittepooldavad inimesed leiavad peamiselt, et külana säilib paikkonna identiteet ja Peetri säilitab atraktiivsuse.

„Tulin külla elama kuus aastat tagasi, tulin külla elama," rõhutas küla staatuse säilitamise pooldaja. Osa elanike jaoks on ajaloolise küla säilitamine oluline, sest sellel on emotsionaalne väärtus. Kuid paljud elanikud mõistavad, et Peetri puhul ei ole ammu enam tegemist külaga. Vallavanem Veigo Gutmanni sõnul on juba 1995. aastal kokku lepitud, et Peetrist saab tiheasustusala.

Vallavanem tõdes, et praegu, kui piirkonnas elab umbes 4000 elanikku, on Peetrisse vaja perearsti, lasteaiakohti, laiendust ootab kool ning vaja on ka toidukauplusi. Kuid asustusüksuse muutmist on vaja ennekõike sellepärast, et sellest võidab piirkonna teehooldus.

„Külas on teed ja alevis tänavad," tõdes vallavanem ning selgitas, et teede ja tänavate hooldusel kehtivad erinevad nõuded. Tänavate hooldusel on rangemad nõuded ja selleks annab riik omavalitsusele ka rohkem raha. Vallavanem on veendunud, et kui asustusüksus on oma sisu poolest pigem linn kui küla, siis tuleb seda vastavalt ka käsitleda. Küla on hajaasustusega asula või üldjuhul vähem kui 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula. Alev ja vallasisene linn on vähemalt 1000 alalise elanikuga tiheasustusega asula.

Paremini hooldatud teedele vastuseisjaid ei olnud, kuid inimesi huvitas maamaksu küsimus. Kui Peetrist saab alev, kas see toob kaasa ka muutusi maamaksu suuruses, uurisid mitmed kohalolijad.

Vallavanema sõnul ei mõjuta asustusüksuse liigi muutmine praegu kehtiva seaduse järgi maamaksu hinda. Samuti ei ole ette näha tulenevalt asustusüksuse muutmise protseduurist ka kulusid kodaniku jaoks. „Tänavasilte ei pea ümber tegema," lubas Veigo Gutmann.

Saalis olnud elanikud eelistasid Peetriküla alevile rohkem nime Peetri alev või Peetri alevik. Leidus ka neid, kes arvasid, et Peetrist võiks saada ka linn või Tallinna linnaosa. Elanike arvu arvestades võiks Peetrist linn küll saada, kuid vallavanema sõnul ei anna linnaks muutmine lisaväärtust.

Vallavanema sõnul arutab volikogu Peetri küla nime ja staatuse muutmise eelnõud augustis toimuval istungil. Arvestades elanike arvamust, oleks kõige otstarbekam asutusüksuse tüüp ja nimi Peetri alevik. Kui kohanimenõukogu lubab selle nime kasutusele võtta ja volikogu kiidab muutuse heaks, saab Peetri külast lähitulevikus Peetri alevik.