Kõue Vallavalitsus kooskõlastas veehinnad


Kõue Vallavalitsus kooskõlastas veehinnad
Foto: Marianne Kuusk

Sihtasutus Kõue Varahaldus esitas 4. augustil 2011 taotluse, milles palus vallavalitsusel kooskõlastada Ardu külas kanalisatsiooniteenuse hinnatõus 0,30 €, kuna käibemaksu (alates 01.01.2009) ja elektri hinna tõus (viimane alates 01.08.2011), elektritarbimise suurenemine reoveepumplates (peale kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist lekete puudumine) ja reoveepuhastis (reovee efektiivsemaks puhastamiseks) ning ülenormatiivsed saastetasud ei võimalda ilma suure kahjumita teenust pakkuda.

Kõue Vallavalitsuse hinnangul vastab hinnataotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ja selle alamaktides sätestatud nõuetele. Samuti on see kooskõlas vallas kehtivate õigusaktide ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga.

Kõue Vallavalitsus andis korralduse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1 ja § 142 lõigete 2, 4 ja 5 alusel, millega kooskõlastati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse järgmised hinnad (koos käibemaksuga) alates 1. oktoobrist 2011:
2.1. ühisveevärgiteenus Ardu küla 1,34 €/m³, Habaja küla 0,70 €/m³
2.2. kanalisatsiooniteenus Ardu küla 1,26 €/m³, Habaja küla 1,28 €/m³