Luunja jõesadama ehitustööd algavad lähiajal


Luunja jõesadama ehitustööd algavad lähiajal
Foto: Ilmar Saabas

Valla poolt loodud sihtasutus korraldas riigihanke Luunja jõesadama ehitustööde I etapi teostamiseks. Hanke võitis parima pakkumise teinud Valmap Grupp AS ja Saaretu OÜ ühispakkumus. Töödega alustatakse lähinädalatel.

Tegemist on esimese järguga sadama ja puhkeala projektist, mida asutakse realiseerima etappidena.

Korraldatud riigihange hõlmas sadama I rakendusjärku - paadikanali ja rannaala kaevetöid. Tööde teostaja peab süvendamise teel rajama paadikanali vastavalt projektile koos pinnase teisaldamise, kallaste kujundamise ning planeerimisega. Paadikanali rajamiseks kasutatakse olemasolevat jõeharu, väljakaevatav pinnas paigutatakse ümbritsevale alale.

Väljakaevatava pinnase maht on arvutuslikult kokku 49 000 m3, pinnas planeeritakse laiali olemasolevate kuivenduskraavide vahelisele alale ning paadikanali põhja- ja kagukaldale.

Kanali põhja laiuseks sissesõidu tsoonis on kavandatud 20 m, kirdeosas paadisildade tsoonis 14 m. Kanali loodeossa on ette nähtud rajada laiem kanaliosa kuni 35 m pikkuste aluste peatumiseks ja ümberpööramiseks. Vee - sõidukite vettelaskmiseks ja veest väljatõmbamiseks on kavandatud slipp. Projektiga on antud ka paadisildade paiknemise lahendus - paadikanali põhjakaldale 50...60 m pikkune statsionaarne paadisild ning sellega külgnevale alale ujuvad paadisillad.

Hankes esitatud kvalifitseerimise tingimustele vastavaid pakkumusi oli kokku viis. Parimaks tunnistati hankekomisjoni poolt Valmap Grupp AS ja Saaretu OÜ poolt esitatud ühispakkumus summas 145500 eurot (koos käibemaksuga). Seejuures saab sihtasutus käibemaksu tagasi, mille arvelt on võimalik asuda ehitama sadamarajatisi.

Luunja valla tellimusel ning inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt teos - tatuna on koostatud ehitusprojekt Luunja jõesadama ja puhkeala väljaehitamiseks, mis on aluseks investeeringutoetuste taotlemisel ning etapiviisilisel objektide väljaehitamisel.

Esialgne versioon hõlmas ca 13 hektarile kavandatud Luunja aleviku ja Emajõe vahele rajatavat jõesadamat ning puhkeala. Kuna maksimaalse versiooni teostamiseks ei õnnestunud saada investeeringuvahendeid ENPA Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi (Interreg) raames (eelis tati sadamate rajamist Tartusse ja Peipsi äärde), siis otsustas vald jagada tööd etappidesse, projekti korrigeerida ning asuda sadamat rajama esialgu oma vahenditega.

I etapi käigus keskendutakse kanali rajamisele. Luunja valla vahenditest on eraldatud I etapi finantseerimiseks 150 000 eurot. Töödega alustatakse esimesel võimalusel, need tuleb lõpetada hiljemalt käesoleva aasta detsembriks.

Järgnevatel aastatel on kavas jätkata sadama ja puhkeala arendamist, taotledes võimalusel investeeringutoetusi väljastpoolt vallaeelarvet.