Mäetaguse lapsed käivad teaduskoolis

 (1)
Mäetaguse lapsed käivad teaduskoolis
noor füüsikFoto: Ester Vaitmaa

Kolmteist Mäetaguse põhikooli last käivad andekatele lastele loodud teaduskoolis Jõhvi gümnaasiumis. Teaduskooli tunnid algasid vaheajal ning selles osalevad veel Illuka, Jõhvi ja Toila koolide õpilased.

„Projekti kõige tähtsam eesmärk on luua Jõhvi ja meie naabervaldade erivajadustega õpilaste toetamiseks ühtne tugisüsteem ning mitmekesistada õpetust reaal- ja loodusainetes,” ütles projekti algataja, Jõhvi vallavalitsuse hariduse- ja noorsootöö nõunik Katrin Tamme.

Teaduskoolis tehakse põhjalikumalt tutvust loodus- ja reaalainetega. Õpihimuliste laste toetamiseks ellu kutsutud projekt „Innovaatiline Ida-Virumaa” maksab 1,3 miljonit krooni, kestab kolm aastat ja selle käigus viiakse ellu kolm suuremat tegevust.

Teaduskoolis toimuvad ühised praktikumid ja õppereisid, et äratada õpilastes sügavamat huvi teaduse ja tehnoloogia vastu.

„Teaduskooli loomisel kasutatakse ära Ida-Viru kui tööstuspiirkonna ning siin asuvate haridus- ja teadusasutuste mitmekülgseid võimalusi,” rääkis Tamme.

Veel töötatakse projekti käigus välja viie aine – matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia valikkursuse õppekava. Selle kaudu äratatakse 7.–9. klasside õpilastes huvi nende ainete vastu. Kasutatakse uuenduslikke õppemeetodeid ja moodsat tehnikat.

Teaduskooli raames toimuvad õppereisid, mille eesmärk on avardada õpilaste silmaringi, tutvustada mitmesuguseid teadusasutusi ja ülikoolide teaduskeskusi, samuti Ida-Virumaa tööstusettevõtteid ning huvitavaid nähtusi ja paiku looduses. Õppeaasta lõpul, juunikuus, toimub teaduskooli kolmepäevane suvelaager Lõuna-Eestis.

Projekt toetab ka õpetajate täiendusõpet tööks erivajadustega lastega ning sellekohase õpiabisüsteemi väljatöötamist ja uuendamist.

Projekti maksumus on 1,34 miljonit krooni ja seda rahastab elukestva õppe arendamise sihtasutus INNOVE meetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus” raames.

Projektis osalevad kaks Jõhvi gümnaasiumi, Illuka põhikool, Mäetaguse põhikool ja Toila gümnaasium. Projekt kestab kolm aastat – 2010. aasta oktoobrist 2012. aasta septembrini.
_____________________________

Mäetaguse põhikoolist käivad teaduskoolis
Eliina Targijainen,
Rauno Nasir,
Urmet Roosimägi,
Alina Lotkova,
Argo Rebban,
Neeme Põllu,
Iivi Lesberg,
Meeli Heeringsar,
Jaanika Kaljola,
Katrin Smirnova,
Kaur Rooden,
Allan-Erik Elp,
Kaidi Sootalu.