Nelja aasta projektidega on tulnud valda lisaraha ühe aastaeelarve jagu


Nelja aasta projektidega on tulnud valda lisaraha ühe aastaeelarve jagu
Foto: Andres Putting

Neli aastat on möödas eelmistest valimistest ja praeguse vallavalitsuse volitused hakkavad lõppema. Seega on igati sobilik teha väike tagasivaade Käru vallas sel perioodil tehtule.

Kool on olnud kogu aeg vaieldamatult tähelepanu keskpunktis.  Et tagada kooli jätkusuutlikkus, ühendasime lasteaia ja kooli esialgu ühise juhtimise alla, asutuste liitmisprotsess sai lõpu sel aastal, kui ka liitrühm koolimajja kolis.

Kuna valla eelarve on väike, siis on selleks et midagi suuremat ette võtta, vaja leida alati võimalusi kaasrahastamiseks. See on ka õnnestunud.

Staadioni-tööõpetusmaja ehitusega alustasime oktoobris 2009 ja maja avasime 4. juunil 2010. Kogumaksumuseks kujunes 389 502 eurot, sellest  287 877 eurot saime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Omafinantseeringu katmiseks võtsime kaks korda laenu, ühe neist saame tagasi makstud järgmise aasta jaanuaris, teine lõpeb 2015. aasta aprillis.

Raudteeäärne terviserajaga puhkeala valmis 2011 aastal. Raja kogumaksumus oli 196 445 eurot, sellest  131 955 euro ulatuses rahastas töid LEADER.

Käru endise rahvamaja rekonstrueeri-mine pritsumajaks on veel pooleli, kuid 2012.-2013. aastal tehtud tööde maksumus on 180 824 €, sellest vallavalitsuse panus MTÜ Käru Tuletõrje seltsile eraldatud toetusena 35 192 eurot.

Kokku oleme nelja aasta jooksul investeerinud suurematesse objektidesse 739 771 eurot, millest omaosalus on olnud 174 307 eurot. Seega oleme suutnud igale omalt poolt kasutatud eurole  saada juurde 3,2 eurot väljastpoolt, ehk kokku ühe valla aastaeelarve jagu raha.

2012. aasta alguses vahetasime välja kogu kooli arvutipargi, sest vanade arvutitega kulus enamus töötegemise ajast ootamisele. Et riistvara vananeb kiiresti, otsustasime kasutusele võtta rendiarvutid.

2012. aasta sügisel alustasime kalmistu heakorratöödega, rekonstrueerisime kalmistu ümbruse kraavid ja truubid.

Ühisveevärk ja teed korda

Tulevikku vaadates on investeeringutest suurim eesmärk ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine alevikku, et Käru muutuks igati kaasaegseks ja keskkonna-sõbralikuks asulaks. Kindlasti on vaja  otsida võimalusi hooldekodu laienduse ehituseks. Lõpetada tuleb pritsumaja ehitus, et hoonet oleks võimalik kasutama hakata.

Oru tänav, mis kunagi oli ainus asfaltkattega kõrvaltänav Kärus, on täiesti amortiseerunud ja vajab tõsist ümberehitust ning kogu ulatuses mustkatte alla viimist. Sama plaan on ka Laia tänavaga. Kiriku vastas asuv kuumaastikku meenutavast rohealast peab saama parkla, taotlus selle maatüki munitsipaalomandisse saamiseks on esitatud. Jätkame kalmistute korrastamisega ja kuivenduskraavide rekonstrueerimisega alevikus.

Tänavavalgustus peab katma Kärus kõik asula tänavad ja selle juhtimine peab saama kaasaegsemaks ning paindlikumaks.

Lisaks ei tohi unustada ka neid inimesi, kes ei ela alevikus - parandada tuleb eeskätt teede olukorda.

Tööd on teha palju ja raha on kõigeks selleks vähe. Seega tuleb olla jätkuvalt leidlik, et plaanid ellu viia saaks.

Vallavalitsuse nimel tänan kõiki valimas käinud vallakodanikke! Valimistule-mus on  hinnang vallavalitsuse senisele tegevusele ja annab meile kindlust, et oleme liikumas õiges suunas.